Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego | Legal Alert

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (zwany dalej Kodeksem). Kodeks ma stanowić kompleksową regulację obejmującą procesy planowania i  zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa. Projekt Kodeksu jest obecnie poddawany szerokim konsultacjom społecznym.

Poniżej przedstawiono najważniejsze projektowane zmiany, które mają zostać wprowadzone przez Kodeks.

I. W zakresie planowania przestrzennego projekt Kodeksu wprowadza m.in.:

 • tzw. zgodę inwestycyjną wydawaną, która ma zastąpić decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także pozwolenia na budowę,
 • dopuszczenie realizacji inwestycji na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wyłącznie za zgodą starosty, w ramach postępowania o udzielenie zgody inwestycyjnej,
 • katalog obszarów oraz rodzajów inwestycji, dla których realizacji jest wymagany miejscowy plan zagospdoarowania przestrzennego,
 • zasadę związania postanowieniami studium rozwoju przestrzennego gminy w przypadku realizacji inwestycji na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje,
 • instytucję umowy urbanistycznej, która jest podpisywana w przypadku miejscowego planu sporządzanego „na wniosek” inwestora zobowiązującego się do finansowania lub realizacji i nieodplatnego przekazania na rzecz gminy inwestycji powiązanych z inwestycją główną np. obiektów infrastruktury technicznej,  budynków lub lokali mieszkalnych,
 • przypadki, w których następuje uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. jeżeli przez 5 lat od jego uchwalenia nie wszczęto postępowania w przedmiocie zgody inwestycyjnej dla inwestycji przewidzianych w tym planie,
 • tzw. opłatę infrastrukturalną (zastępującą opłatę planistyczną i adiacencką), która wyniesie od 10 do 50% szacunkowych kosztów realizacji inwestycji ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; opłąta będzie podlegać korektom i będzie ostatecznie ustalana przez wójta po zrealizowaniu inwestycji.

II. W zakresie realizacji inwestycji budowlanych projekt Kodeksu w szczególności przewiduje:

 • inwestor będzie jedyną stroną postępowania w sprawie zgody inwestycyjnej w przypadku inwestycji realizowanych na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • podwyższenie standardu dostępu inwestycji do drogi publicznej, tzn. dostęp bezpośredni albo poprzez drogę wewnętrzna; dostęp poprzez służebności nie będzie dozwolony dla nowych inwestycji,
 • zmiany w zakresie samowoli budowlanych, np. w zakresie 10-letniego okresu przedawnienia dotyczącego możliwości wydania nakazu rozbórki.

III. W zakresie realizacji inwestycji celu publicznego projekt Kodeksu w szczególności proponuje:

 • wprowadzenie instytucji decyzji środowiskowo-lokalizacyjnej dla lokalizacji pewnych typów inwestycji,
 • lokalizację pewnych typów inwestycji wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wprowadzenie instytucji decyzji zintegrowanej dla pewnych typó inwestycji, która łączy w sobie kilka decyzji, m.in. zgodę inwestycyjną, decyzję w sprawie podziału nieruchomości oraz szereg rozstrzygnięć szczegółowych, a jej wydanie prowadzi do nabycia praw do nieruchomości.

Przepisy wprowadzające Kodeks, przepisy przejściowe oraz przpisy regulujące funkcjonowanie dotychczasowo wydanych decyzji mają być przedmiotem odrębnej ustawy.

Autorzy:

R. Adam Kozłowski – Partner, Radca prawny
">

dr Maciej Kruś – Of Counsel, Radca prawny
">

Wróć do