Ministerstwo Finansów uprzedza o nadchodzącym obowiązku raportowania struktur transgranicznych

25 czerwca 2018 r. weszła w życie Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. („Dyrektywa”), która przewiduje obowiązek przekazywania informacji na temat schematów o charakterze transgranicznym – posiadających cechę wskazującą na potencjalne zagrożenie unikaniem opodatkowania.

Państwa członkowskie UE są zobowiązane wdrożyć przepisy implementujące Dyrektywę do 31 grudnia 2019 r. Wdrożone przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Co istotne, przepisy Dyrektywy przewidują, że obowiązek raportowania ma dotyczyć także struktur, które wdrażano od dnia jej wejścia w życie, tj. od 25 czerwca 2018 r. Dyrektywa przewiduje, że obowiązek ten będzie spoczywał m.in. na osobach zaangażowanych w opracowywanie, wdrażanie czy udostępnianie takich schematów. Podstawowym kryterium kwalifikacji danej struktury transgranicznej, jako podlegającej zgłoszeniu będzie ustalenie, że główną lub jedną z głównych korzyści jej wdrożenia jest korzyść podatkowa.

W związku z wejściem Dyrektywy w życie Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym informuje, że trwają już prace nad implementacją jej postanowień do polskiego porządku prawnego. Jednocześnie Ministerstwo uprzedza, że konsekwencją wprowadzenia tych przepisów będzie obowiązek przekazania informacji o strukturach, w przypadku których pierwszej czynności służącej ich wdrożeniu dokonano po dniu 25 czerwca 2018 r.

Na obecnym etapie trudno jeszcze spekulować, jaki kształt przyjmą ostatecznie opracowywane obecnie przepisy. W szczególności otwarta pozostaje kwestia, w jaki sposób zaadresowany zostanie potencjalny konflikt obowiązku ujawniania schematów z tajemnicą zawodową doradców i podmiotów, na które obowiązek ten zostanie nałożony. A podkreślić tu należy, że w jej obecnym brzmieniu Dyrektywa bardzo szeroko otwiera katalog takich podmiotów, pozwalając na objęcie nim nie tylko doradców podatkowych, adwokatów czy radców prawnych, ale tez biegłych rewidentów, notariuszy, księgowych, doradców inwestycyjnych, banki i inne instytucje finansowe.

Wróć do