Minister Finansów potwierdził w interpretacji ogólnej, że w związku z wniesieniem wkładów pieniężnych do spółki nie powstaje przychód po stronie wnoszącego wkład | TAX Alert

Na gruncie znowelizowanych przepisów ustawy o CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., pojawiły się wątpliwości, czy w sytuacji wniesienia wkładu pieniężnego do spółki (będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, np. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej), powstanie przychód dla podmiotu wnoszącego taki wkład.

Było to skutkiem zmiany brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Przepis ten dotychczas regulował kwestię powstania przychodu w związku z wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego. Po nowelizacji, literalne brzmienie wskazywało, że opodatkowaniem podatkiem dochodowym podlega wniesienie do spółki również wkładu pieniężnego.

W interpretacji ogólnej opublikowanej 2 marca 2018 r. MF przyznał, że nowe brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT  może budzić wątpliwości, jednak przepis ten nie obejmuje swoim zakresem przypadków wnoszenia do spółki wkładów pieniężnych. Tym samym, wniesienie wkładu pieniężnego nie powoduje powstania – po stronie podmiotu wnoszącego – przychodu.

Niezależnie od wyjaśnień przedstawionych przez MF, w Sejmie trwają prace nad ustawą nowelizującą zmiany wprowadzone 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja ma w sposób jednoznaczny wskazywać, że opodatkowane będzie wniesienie do spółki jedynie wkładów niepieniężnych. Regulacja ta ma mieć przy tym retroaktywny skutek, tj. znajdzie zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku bieżącego roku.

 

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli mieliby Państwo pytania co do wpływu omawianych regulacji na Państwa działalność. 

Tomasz Wickel – Partner, Radca prawny
Beata Krokos – Associate, Adwokat

Wróć do