MF: Publikacja projektu ustawy wprowadzającej podatkowy Polski Ład

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej zmiany do prawa podatkowego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Projekt zmian jest bardzo obszerny – liczy ponad 200 stron.

Poniżej przedstawiamy syntetyczne zestawienie najważniejszych zmian podatkowych wynikających z projektu.

 1. Zmiany o charakterze systemowym:
 • podwyższenie do 30 tys. zł kwoty wolnej dla podatników rozliczających się wg. skali podatkowej;
 • podwyższenie drugiego progu podatkowego do kwoty 120 tys. zł dla podatników rozliczających się wg. skali;
 • powiązanie składki zdrowotnej (w wysokości 9%) z dochodem dla podatników rozliczających się wg. skali oraz liniowo, z jednoczesną eliminacją prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Składka zdrowotna w minimalnej wysokości będzie należna również w sytuacji, w której przedsiębiorca w danym miesiącu nie osiągnie dochodu;
 • objęcie obowiązkiem opłacenia składki zdrowotnej członków zarządów i rad nadzorczych pełniących swoje funkcje w ramach powołania;
 • nałożenie na podatników opodatkowujących swoje przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym składki zdrowotnej w wysokości 1/3 stawki ryczałtu;
 • wprowadzenie do przepisów ustawy o VAT regulacji o „Grupach VAT” na wzór podatkowej grupy kapitałowej z ustawy o CIT;
 • wprowadzenie możliwości opodatkowania podatkiem VAT usług finansowych, co do zasady zwolnionych z podatku VAT;
 • wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego, zawieranego przez inwestora i organ podatkowy, które obejmować ma wszystkie skutki podatkowe planowanej inwestycji i gwarantować opodatkowanie tej inwestycji w sposób zawarty w porozumieniu.
 1. Ulgi i preferencje podatkowe:
 • wprowadzenie pakietu ulg podatkowych wspierających innowacje, m.in. ulgi na prototyp, ulgi na robotyzację, ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, ulgi dla inwestycji typu venture capital, a także włączenie ulgi B+R do IP Box oraz uatrakcyjnienie ulgi B+R;
 • wprowadzenie pakietu ulg wspierających rozwój biznesu, m.in. ulgi na ekspansję, która pozwala na preferencyjne (podwójne) rozliczenie wydatków (jednak do kwoty nie większej niż 1 mln zł w roku podatkowym) poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży, pod warunkiem ich rzeczywistego zwiększenia, a także ulgi konsolidacyjnej, która pozwala na preferencyjne (podwójne) rozliczenie wydatków (jednak do kwoty nie większej niż 250 tys. zł w roku podatkowym) poniesionych na nabycie udziałów (akcji) w innej spółce;
 • wprowadzenie ulgi na wsparcie działalności sportowej, kulturalnej i naukowej, która pozwoli podatnikom na dodatkowe odliczenie 50% wydatków poniesionych m.in. na organizację imprez sportowych, wsparcie działalności instytucji kultury, czy też sfinansowanie stypendiów naukowych;
 • wprowadzenie dla podatników PIT ulgi na ochronę zabytków, która pozwoli podatnikom na dodatkowe odliczenie całości wydatków poniesionych m.in. na renowację zabytków;
 • wprowadzenie dla podatników PIT tzw. ulgi na powrót, która pozwoli dotychczasowym nierezydentom na zmniejszenie podatku w ciągu 4 kolejnych lat podatkowych po przeprowadzce do Polski i uzyskaniu polskiej rezydencji podatkowej;
 • wprowadzenie ryczałtu od przychodów zagranicznych dla osób fizycznych, które nie były dotychczas polskimi rezydentami podatkowymi, ale które planują przeprowadzkę do Polski; decydując się na ryczałt od przychodów zagranicznych, osoby fizyczne uzyskawszy polską rezydencję podatkową będą wówczas płaciły stałą kwotę 200 tys. zł podatku rocznie przez okres 10 lat, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych z zagranicznych źródeł (z wyłączeniem dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne jednostki kontrolowane – CFC);
 • wprowadzenie preferencyjnego opodatkowanie spółek holdingowych – zwolnienie z podatku CIT 95% kwoty dywidendy wypłaconej przez spółkę zależną oraz całkowite zwolnienie z podatku CIT dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w spółce zależnej;
 • wprowadzenie preferencyjnego rozliczenia kosztów poniesionych przez spółkę na przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej nabycia jej akcji;
 • ułatwienia w tworzeniu podatkowych grup kapitałowych, m.in. poprzez zmniejszenie wysokości przeciętnego kapitału zakładowego dla spółek wchodzących w skład grupy do 250 tys. zł, czy też usunięcie progu dochodowości dla grupy;
 • zmiany w „Estońskim CIT” – od 1 stycznia 2022 r. będą mogły z niego skorzystać także spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. Ponadto, złagodzone zostaną warunki dla skorzystania z „Estońskiego CIT”, m.in. poprzez zlikwidowanie konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych, czy też likwidację górnego limitu przychodów;
 • promocja obrotu bezgotówkowe poprzez przyspieszanie zwrotu podatku VAT dla podatników dokonujących transakcji bezgotówkowych.
 1. Zmiany o charakterze „uszczelniającym”:
 • modyfikacja dotychczasowych zasad poboru podatku u źródła – limit 2 mln zł znajdzie zastosowanie jedynie do podmiotów powiązanych;
 • walka z zatrudnianiem pracowników „na czarno” – pracodawca zatrudniający pracownika bez umowy, a w związku z tym nieodprowadzający za takiego pracownika podatku ani składek na ubezpieczenie społeczne będzie obciążony kwotą nieodprowadzonych podatków i składek, które dotychczas obciążały pracownika; ponadto, taki pracodawca zapłaci dodatkową sankcję finansową;
 • ograniczenie transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami do 8 tys. zł i ograniczenie transakcji gotówkowych między przedsiębiorcą a konsumentem do 20 tys. zł;
 • zmiany w przepisach o Polskiej Strefie Inwestycyjnej poprzez m.in. wprowadzenie obowiązkowego warunku zatrudnienia nowych pracowników w związku z realizowaną inwestycją, a także wprowadzenie obowiązku stosowania przepisów o IP Box do dochodów z kwalifikowanego IP uzyskiwanego w ramach inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o wsparciu;
 • opodatkowanie sprzedaży samochodów poleasingowych, jeżeli ich zbycie nastąpiło przed upływem 6 lat od ich wycofania z działalności gospodarczej;
 • powiązanie wartości początkowej używanych środków trwałych (w tym samochodów), wprowadzanych do działalności gospodarczej po raz pierwszy, z ich aktualną ceną rynkową;
 • wyłączenie z amortyzacji podatkowej budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych, zarówno w PIT jak i w CIT;
 • obowiązkowe opodatkowanie przychodów z najmu i dzierżawy nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości związanych z działalności gospodarczą, podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych;
 • zmiany w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym, m.in. obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz likwidacja kart podatkowej (z wyłączeniem podatników, którzy korzystali z niej dotychczas);
 • wprowadzenie obowiązku przesyłania w wersji elektronicznej ewidencji podatkowej za dany rok podatkowy przez podatników PIT i CIT do organów podatkowych wraz z deklaracją podatkową za dany rok;
 • ograniczenie amortyzacji podatkowej nieruchomości dla spółek nieruchomościowych;
 • ograniczenie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów przez podatników CIT kosztów finansowania dłużnego poprzez ograniczenie limitu do 3 mln zł albo 30% podatkowej EBITDA oraz uniemożliwienie zaliczania w koszty podatkowe odsetek od finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotów powiązanych i przeznaczonego na sfinansowanie transakcji kapitałowych, np. nabycia udziałów (akcji) lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej;
 • rozszerzenie przepisów o opodatkowaniu zagranicznej jednostki kontrolowanej, m.in. poprzez rozszerzenie katalogu przesłanek do zakwalifikowania zagranicznej jednostki jako jednostki kontrolowanej;
 • wprowadzenie nowego podatku od tzw. przerzuconych dochodów, za które uznaje się wartość wydatków poniesionych przez podatnika CIT na rzecz podmiotu powiązanego z siedzibą poza Polską, które w kraju rezydencji podmiotu powiązanego opodatkowane są o ¼ mniej niż byłyby opodatkowane w Polsce, a wydatki te zostały ujęte przez podatnika CIT w Polsce w kosztach uzyskania przychodów i poniesione zostały na tzw. usługi niematerialne (np. doradcze / marketingowe);
 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów podatników CIT wydatków na wypłatę tzw. ukrytych dywidend, czyli świadczeń na rzecz wspólników spółki, które ekonomicznie odpowiadają dywidendzie, jednak w sensie prawnym nie mają charakteru dywidendy tylko wydatku, który formalnie mógłby stanowić koszt uzyskania przychodu (np. wydatki na usługi doradcze świadczone przez wspólnika spółki);
 • wprowadzenie możliwości opodatkowania dotychczas nieujawnionych dochodów preferencyjną stawką 8% do końca 2022 r.;
 • uzależnienie stosowania przepisów w zakresie neutralnej podatkowo reorganizacji spółek do kontynuacji wartości podatkowej aktywów nabytych w toku reorganizacji oraz ograniczenie neutralności podatkowej wymiany udziałów tylko i wyłącznie do jednej reorganizacji (co wiąże się z opodatkowaniem kolejnych operacji wymiany udziałów na tych samych udziałach);
 • zmiana opodatkowania likwidacji spółki osobowej dla podatników PIT poprzez uzupełnienie regulacji o wycofanie wkładu oraz opodatkowanie już na moment likwidacji wydania w postaci majątku likwidacyjnego udziałów (akcji) pod warunkiem, że w wyniku ich wydania Polska utraci prawo do opodatkowania dochodów z ich zbycia;
 • zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów na zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej – koszt uzyskania przychodów ma odpowiadać wysokości wkładów wniesionych do przekształconej spółki osobowej.

Będziemy Państwa na bieżąco informowali o pracach nad projektem oraz jego ostatecznym kształcie. Już dzisiaj zachęcamy do kontaktu celem przeanalizowania, w jaki sposób przygotować się do nadchodzących zmian.

Wróć do