MF odpowiada na 131 pytań podatników w zakresie cen transferowych w dwóch obszernych poradnikach

Na stronie Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów w dniu 30 września br. zostały opublikowane dwa kluczowe dokumenty z punktu widzenia prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych przed końcem tego roku, tj.:

TPR jako nowy obowiązek sprawozdawczy

W pierwszym z ww. poradników MF odpowiada na pytania podatników dotyczące nowego obowiązku sprawozdawczego w cenach transferowych, zgodnie z którym w tym roku po raz pierwszy należy zaraportować szereg danych za pośrednictwem formularzy TPR-C i TPR-P.

Dane te muszą być zaraportowane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i zgodnie z przepisami ustawy o CIT i PIT będą wykorzystywane w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych, a zatem posłużą do typowania podatników do kontroli. Ze względu na obowiązujący stan epidemii, termin na złożenie tych formularzy został przesunięty co do zasady do dnia 31 grudnia br.

Zakres raportowania TPR

Informacja o cenach transferowych TPR obejmuje:

  • transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • transakcje kontrolowane zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jako tzw. transakcje krajowe,
  • należności płatne na rzecz podmiotów mających siedzibę w tzw. rajach podatkowych i umowy zawierane z tymi podmiotami, nawet jeśli nie istnieją powiązania między tymi podmiotami.

W formularzach TPR-C i TPR-P podatnicy będą musieli wykazać szczegółowe dane dotyczące m.in. rodzajów realizowanych transakcji, państwa kontrahentów, wysokości cen transferowych, stosowanych metod i wskaźników, realizowanych marż i narzutów, przedziałów wyniku analiz porównawczych, dokonanych korekt, itd.

Oświadczenie o cenach transferowych

Drugi poradnik opublikowany przez Ministerstwo Finansów zawiera wyjaśnienia dotyczące sposobu złożenia oświadczenia o cenach transferowych. Zgodnie z ustawą o CIT i PIT w oświadczeniu tym podatnik jest obowiązany potwierdzić, że:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Co ważne, oświadczenie o cenach transferowych musi być podpisane przez kierownika jednostki, a zatem w przypadku spółek kapitałowych jest to cały zarząd. Obecnie procedowany jest projekt zmiany ustawy o CIT i PIT, w którym ze względu na stan epidemii projektodawca przewidział uproszczenie tych zasad poprzez umożliwienie podpisania ww. oświadczenia jedynie osobom uprawnionym do reprezentacji w spółce. Zmiana ta nie została jednak jeszcze uchwalona przez Sejm.

Jak się przygotować?

Odpowiedzi do 131 pytań zawarte w poradnikach MF w dużym stopniu ułatwią podatnikom spełnienie nowych obowiązków sprawozdawczych. Jednakże zważywszy na to, że informacja TPR jest najbardziej rozbudowanym i wielostopniowych formularzem podatkowym, a przepisy KKS przewidują surowe kary za jej niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie, należy dołożyć wysiłku, aby jak najszybciej przygotować komplet danych niezbędnych do zaraportowania i przeprowadzenia testów poprawności danych. Z kolei w przypadku braku sporządzonej dokumentacji cen transferowych, będącej podstawa do złożenia TPR, to już ostatni dzwonek na jej przygotowanie. W związku z tym zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy udzielają kompleksowego wsparcia w obszarze cen transferowych.

Wróć do