Maraton sprawozdawczy dla spółek – nowe obowiązki w 2021

W ostatnich latach pewną tradycją stało się sukcesywne nakładanie nowych obowiązków sprawozdawczych na podmioty prowadzące działalność w Polsce. W ten trend wpisuje się również rok 2021, w którym oprócz obowiązków nałożonych w latach poprzednich, podatnicy będą musieli zrealizować również zupełnie nowe obowiązki sprawozdawcze. Co istotne, część z nich przypada już na pierwszy kwartał bieżącego roku. Poniżej przypomnienie najważniejszych z nich:

1. Sprawozdanie dotyczące terminów zapłaty w transakcjach handlowych

Obowiązek sporządzenia sprawozdania wynika z przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dotyczy on stosowanych przez dany podmiot terminów zapłaty w transakcjach handlowych.

Obowiązek ten nałożony został na:

  • podatkowe grupy kapitałowe;
  • spółki, których przychód przekroczył równowartość 50 mln EUR;
  • spółki nieruchomościowe w rozumieniu przepisów ustawy o CIT.

Termin realizacji – 31 stycznia 2021 r.

2. Informacja o wspólnikach spółki jawnej

Spółki jawne zobowiązane zostały do złożenia informacji o wspólnikach lub innych podmiotach (podatnikach), uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w zyskach spółek jawnych.

Obowiązek ten ustawodawca nałożył na spółki jawne, które chcą zachować dotychczasowy status niepodatnika na gruncie podatków dochodowych.

Termin realizacji – 31 stycznia 2021 r.

3. Informacja o wspólnikach spółki nieruchomościowej

Spółki nieruchomościowe zobowiązane zostały do złożenia informacji o wspólnikach oraz posiadanych przez nich prawach udziałowych, według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej (lub, w określonych przypadkach, na ostatni dzień jej roku obrotowego).

Obowiązek informacyjny spoczywa zarówno na spółkach nieruchomościowych, jak i na podatnikach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, minimum 5% udziałów w kapitale spółki nieruchomościowej lub praw do udziału w jej zyskach.

Termin realizacji – co do zasady 31 marca 2021 r. (dla spółek, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

***

Zachęcamy Państwa do kontaktu w sprawach związanych z prawidłowym i terminowym wykonaniem nowych obowiązków sprawozdawczych.

Wróć do