KPA – ustawodawca wprowadza proinwestycyjną reformę | SSW Legal Alert

Sejm RP pracuje obecnie nad projektem zmiany przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (KPA). Jest to ostatni etap prac legislacyjnych nad projektem (Sejm rozważy poprawki zaproponowane przez Senat i przekaże ustawę do popisu Prezydentowi). Nowe przepisy mają wprowadzić rozwiązania, które pozwolą usprawnić postępowania administracyjne, skrócić czas ich trwania oraz przyczynić się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli (w tym przedsiębiorców).

Poniżej przedstawiono najważniejsze projektowane zmiany, które mają zostać wprowadzone do KPA:

1.    OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Projekt przewiduje uzupełnienie katalogu zasad ogólnych KPA poprzez wprowadzenie następujących zasad:

 • rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy na korzyść strony,
 • proporcjonalności (treść i forma działania organów muszą być proporcjonalne do zamierzonego celu, aby zachować równowagę między ochroną interesów publicznych i indywidualnych),
 • bezstronności i równego traktowania,
 • rozstrzygania zgodnie z dotychczasową praktyką organu (system precedensów),
 • polubownego rozstrzygania kwestii spornych (mediacja i ugoda administracyjna).

Kodeks ma także dopuszczać odstępstwo od zasady dwuinstancyjności.

2.    POSTĘPOWANIE W SPRAWIE BEZCZYNNOŚCI I PRZEWLEKŁOŚCI

 • zdefiniowanie pojęć: bezczynności i przewlekłości,
 • wprowadzenie środka zaskarżenia bezczynności i przewlekłości w postaci ponaglenia w miejsce przewidzianego obecnie zażalenia,
 • termin 7 dni na rozpoznanie ponaglenia,
 • skargę na bezczynność i przewlekłość można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

3.    ZMIANA ZASAD INFORMOWANIA STRON

przed wydaniem decyzji, organ ma obowiązek poinformowania strony o przesłankach, których spełnienie jest konieczne do wydania decyzji pozytywnej.

4.    MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY

 • projekt reguluje procedurę milczącego załatwienia sprawy.

5.    ZMIANY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

 • możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego bez konieczności występowania z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy (gdy od decyzji nie przysługuje odwołanie),
 • dodanie instytucji zrzeczenia się prawa do odwołania (decyzja może być ostateczna szybciej),
 • organ będzie mógł uwzględnić skargę w formie decyzji administracyjnej.

6.    SPRZECIW OD DECYZJI PRZEKAZUJĄCEJ SPRAWĘ DO PONOWNEGO ROZPOZNANIA ORGANOWI I INSTANCJI

 • wprowadzenie instytucji sprzeciwu od decyzji przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji, który zastąpi obecnie przysługującą stronie skargę na taką decyzję,
 • wprowadzenie 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu do sądu administracyjnego oraz 30-dniowego terminu na rozpoznanie sprzeciwu przez sąd.

7.    MEDIACJA I UGODA ADMINISTRACYJNA

 • wprowadzenie mediacji w ramach postępowania administracyjnego,
 • dopuszczalność mediacji zarówno między stronami postępowania, jak i między stronami postępowania a organem administracji publicznej,
 • przyznanie organom prawa do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody.

8.    ZMIANY W PPSA

 • termin na wniesienie skargi będzie zachowany nawet w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego,
 • zlikwidowanie instytucji wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadku aktów, których nie można było zaskarżyć w postępowaniu administracyjnym.

Z punktu widzenia przedsiębiorców projektowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Zaproponowane rozwiązania z pewnością przyczynią się do przyspieszenia rozpoznawania spraw administracyjnych, usuną nadmierny formalizm oraz wprowadzą zasady rozstrzygania na korzyść przedsiębiorcy.

Przewidywany termin wejścia w życie ww. przepisów to 1 czerwca 2017 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

dr Maciej Kruś, Of Counsel, Radca prawny

Marta Bokiej, Junior Associate

Wróć do