Konstytucja Biznesu – najważniejsze zmiany (cz. 2) | Legal Alert

W dniu 30 kwietnia 2018 roku weszła w życie Konstytucja Biznesu, która wprowadziła szereg korzystnych zmian systemowych opisanych w poprzedniej publikacji „Konstytucja Biznesu – najważniejsze zmiany (cz.1)”, jak również szereg następujących zmian mających na celu umożliwienie łatwiejszego rozwijania działalności gospodarczej w Polsce w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców:

1. Działalność nieewidencjonowana jako nowa forma działalności gospodarczej oraz nowa ulga na start

Działalność nieewidencjonowana dotyczy drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych (np. okazjonalnych usług). Warunkiem prowadzenia takiej nierejestrowanej działalności jest, aby przychody z tej działalności nie przekroczyły w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Pozwoli to na prowadzenie przez osoby fizyczne dodatkowych prac dorywczych.

Ponadto, wprowadzono nową ulgę na start. W ciągu pierwszych 6 miesięcy od założenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie będzie trzeba płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Później taki przedsiębiorca będzie miał nadal prawo do tzw. „małego ZUSu” na dotychczasowych zasadach.

2. Zawieszenie działalności gospodarczej będzie łatwiejsze

Zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca mógł zawiesić działalność gospodarczą wyłącznie wtedy, gdy nie zatrudniał pracowników. Natomiast, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w Prawie przedsiębiorców, z tego uprawnienia może obecnie skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem (np. na urlopie macierzyńskim).

Ponadto, przedsiębiorca wpisany do KRSu, czyli np. spółki kapitałowe, może zawiesić swoją działalność tak jak dotychczas, czyli od 30 dni do 24 miesięcy. Jako novum zaś, przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą zawiesić swoją działalność zarówno na czas określony nie krótszy niż 30 dni, jak i bezterminowo.

Co ciekawe, wciąż brak w tym zakresie uregulowań szczególnych, poza kwestią wykonywania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, które wskazywałyby jednoznacznie w jaki sposób zawieszenie działalności gospodarczej będzie wpływało na posiadane przez przedsiębiorców koncesje, a w szczególności czy zawieszenie działalności gospodarczej powinno skutkować zawieszeniem czy też zmianą koncesji. Co prawda nowością jest, że przepisy Prawa przedsiębiorców wskazują wprost w rozdziale dotyczącym działalności reglamentowanej możliwości zawieszenia koncesji, to jednak z uwagi na uregulowanie zasad wykonywania działalności koncesjonowanej w odrębnych ustawach kwestie te muszą być odrębnie uregulowane w ustawach sektorowych.

3. Stopniowa likwidacja REGON

Prawo przedsiębiorców jako zasadę wprowadziło posługiwanie się przez przedsiębiorców wyłącznie numerem NIP, co oznacza że przykładowo, przy załatwianiu spraw organ może obecnie żądać od przedsiębiorcy dla celów identyfikacji podania wyłącznie firmy przedsiębiorcy oraz NIP.

W duchu powyższego, Konstytucja Biznesu wprowadziła zmiany w przepisach ustawowych, które do tej pory nakazywały podawanie numeru REGON, poprzez zawężenie identyfikacji przedsiębiorcy jedynie poprzez wskazanie numeru NIP. Ponadto, nowe przepisy zobowiązują do zmiany szeregu rozporządzeń wykonawczych oraz zastąpienia obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorcę wobec części organów numerem REGON albo równolegle numerem REGON i NIP na rzecz wyłącznie numeru NIP.

Pomimo wprowadzenia powyższych zmian, problem pojawić się może przy stosowaniu REGON w księgach wieczystych czy też rejestrze zastawów, gdzie numer ten stosowany jest nadal. Jednakże, w praktyce, nie spowoduje to daleko idących problemów, ponieważ numer REGON nie zostanie całkowicie zlikwidowany. Autorzy Konstytucji Biznesu wyjaśniają że “zmiana ta nie oznacza likwidacji numeru REGON przedsiębiorców czy też odebrania możliwości jego wykorzystywania oraz posługiwania się nim”. Zatem, z uwagi na brzmienie przepisów Prawa przedsiębiorców należy stwierdzić, że ustawy odrębne mogą nakładać na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki niż wskazanie tylko firmy oraz NIP. Niemniej jednak, nie jest wykluczone, iż w przyszłości stosowanie numeru REGON będzie pomniejszane, a w konsekwencji nastąpi jego całkowita eliminacja z obrotu prawnego.

4. Pozostałe korzyści dla przedsiębiorców

Nowe regulacje przewidują również zmiany do Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi wprowadzono wyraźne upoważnienie dla przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi do udzielania prokury. Zaś opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub udzieleniem prokury na piśmie.

Zmianą w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzona została możliwość załatwiania spraw drogą telefoniczną lub za pomocą komunikacji elektronicznej. W praktyce oznaczać to będzie przyspieszenie procedury administracyjnej, przykładowo w sytuacji braku załączników, urząd będzie mógł wezwać przedsiębiorcę telefonicznie, co znacznie skróci czas oczekiwania. Z tego rodzaju rozmów organ będzie miał obowiązek sporządzić notatki.

Konstytucja Biznesu wprowadziła także „Portal Informacji dla Przedsiębiorców”, za pośrednictwem którego przedsiębiorca będzie mógł między innymi uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podsumowanie

Zmiany wprowadzone pakietem ustaw zwanych Konstytucją Biznesu wprowadzają szereg pozytywnych rozwiązań sprzyjających prowadzeniu i podejmowaniu działalności gospodarczej w Polsce. Warto wskazać, że nie wszystkie nowelizowane przepisy mają charakter rewolucyjny i mogły być stosowane przed wejściem w życie zmian. Odnosi się to np. do zasad prowadzenia działalności, tam gdzie przedsiębiorca ubiegał się o koncesje, licencje czy inne decyzje administracyjne. Zasady te w większości mogły być egzekwowane w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie zmienia to jednak faktu, że wpisanie tych zasad jako ogólnych zasad prowadzenia każdej działalności jest działaniem ze wszech miar pożądanym.

Pełna ocena wpływu wprowadzonych Konstytucją Biznesu zmian na przedsiębiorców będzie jednakże możliwa dopiero w dalszym okresie czasu. Nie bez znaczenia dla realizacji tych zmian będzie miała także praktyka i interpretacja przepisów przez organy administracji. Część zmian, dopóki nie zostanie implementowana w ustawach sektorowych pozostanie martwa (o czym szerzej w odrębnej publikacji).

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu:

Anita Palukiewicz – Counsel

Rafał Włodarski – Senior Associate, radca prawny

Wróć do