Koniec wieloletniego sporu o markę „KRUPNIK”. SSW reprezentowała Premium Distillers w sprawie

Po 9 latach sporu, Premium Distillers sp. z o.o. (klient SSW Pragmatic Solutions) odzyskała przed Urzędem Patentowym ochronę słownego znaku towarowego „KRUPNIK”, marki o szacowanej wartości 500 milionów złotych. Obecnie Premium Distillers sp. z o.o. jest jedynym podmiotem uprawnionym na terenie Polski do posługiwania się tą marką.

Sprawa rozpoczęła się w 2012 r. Urząd Patentowy RP, na wniosek Toorank Polska S.A. (obecnie: Mundivie S.A), unieważnił prawo ochronne na słowny znak towarowy „KRUPNIK” używany w branży produktów alkoholowych, który należał do Destylarnia Sobieski S.A. (obecnie: Premium Distillers sp. z o.o.).

Destylarnia Sobieski S.A. zaskarżyła rozstrzygnięcie do sądu administracyjnego. W 2014 r. WSA w Warszawie uznał, że rozstrzygnięcie UPRP jest prawidłowe, a potem w 2015 r. NSA podtrzymał te stanowisko.

W 2015 r. uprawomocniło się więc unieważnienie prawa do znaku towarowego. Destylarnia Sobieski S.A. utraciła wyłączność na posługiwanie się marką „KRUPNIK” w branży alkoholowej.

W tym momencie Destylarnia Sobieski S.A. wybrała SSW jako swojego doradcę w temacie dotyczącym marki „KRUPNIK”, a następnie ustanowiła swym pełnomocnikiem aby podjąć działania prawne, które będą zmierzać do przywrócenia wyłączności na posługiwanie się wspomnianą marką dla produktów alkoholowych.

Zadanie wydawało się bardzo trudne do zrealizowania, gdyż UPRP unieważnił prawo do znaku z powodu uznania, iż jest to oznaczenie opisowe/rodzajowe określające rodzaj alkoholu i w związku z tym nienadające się do oznaczania produktów jednego konkretnego przedsiębiorcy.

Sprawa była bardzo ważna dla Destylarni Sobieski S.A., gdyż oznaczenie „KRUPNIK” dotyczyło jednego z flagowych produktów tej spółki, a sama wartość tej marki wynosiła około 500 mln zł.

W międzyczasie, w 2014 r., został złożony do sądu powszechnego pozew przeciwko Toorank Polska S.A. o zakazanie posługiwania się produktami alkoholowymi zawierającymi oznaczenie „KRUPNIK”. W związku z unieważnieniem prawa do znaku „KRUPNIK” przez UPRP, pozew został oparty na powszechnej w Polsce znajomości marki oraz jej renomie.

Zatem została wybrana alternatywna forma ochrony znaku, która nie wymagała rejestracji prawa w UPRP, ale była znacznie trudniejsza do udowodnienia. Długotrwałe postępowanie dowodowe pozwoliło wykazać przed sądem, że wbrew twierdzeniom UPRP, znak „KRUPNIK” posiada jednak wtórną zdolność odróżniającą i nadaje się do oznaczania produktów jednego przedsiębiorcy. Przed sądem zostało również wykazane, że przedmiotowe oznaczenie jest w Polsce powszechnie znane oraz posiada cechę renomy.

W związku z tym Sąd Okręgowy w Warszawie w 2017 r. wydał wyrok, który uwzględnił w całości powództwo Destylarni Sobieski S.A. przyznając wyłączność na posługiwanie się słownym znakiem towarowym „KRUPNIK”. Toorank Polska S.A. złożyła apelację od tego orzeczenia do sądu II instancji. Następnie apelacja została wycofana w styczniu 2021 r., a wyrok z 2017 r. stał się prawomocny.

Biorąc pod uwagę korzystną sytuację w postępowaniu sądowym, w październiku 2020 r. został złożony w UPRP wniosek o udzielenie prawa ochronnego na słowny znak towarowy „KRUPNIK” dla oznaczania produktów alkoholowych. Po przeprowadzeniu obszernego postępowania dowodowego, odwołującego się również do ustaleń sądu powszechnego, w sierpniu 2021 r. Urząd Patentowy RP uznał tym razem, że oznaczenie „KRUPNIK” posiada wtórną zdolność rejestrową i może być używany dla oznaczania produktów jednego przedsiębiorcy.

W powyższej sprawie SSW doradzało i reprezentowało klienta przed sądami powszechnymi oraz Urzędem Patentowym (rzecznik patentowy Robert Rozbicki).

Wróć do