Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania coraz bliżej – projekt w Senacie | Tax Alert 3/2016

13 maja 2016 r. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, wprowadzający klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego systemu prawa podatkowego. Treść samej klauzuli nie zmieniła się w sposób istotny podczas procedowania projektu w Sejmie, dokonano natomiast dwóch istotnych zmian w przepisach przejściowych.

Dwie kluczowe zmiany w przepisach przejściowych

1. Według projektu w brzmieniu przyjętym przez Sejm, klauzula znajdzie zastosowanie do korzyści podatkowych, które zostaną osiągnięte po dniu wejściu w życie niniejszej nowelizacji. We wcześniejszej wersji projektu, która trafiła do Sejmu była mowa o „czynnościach dokonanych po dniu wejścia w życie proponowanych regulacji”. To oznaczało, że restrukturyzacje ukierunkowane na zwiększenie efektywności podatkowej, które zostały całkowicie zrealizowane przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, były wyłączone z zakresu stosowania klauzuli. Natomiast w obecnym brzmieniu, nawet restrukturyzacje całkowicie zakończone przed wejściem w życie klauzuli mogą zostać zakwestionowane przez organy podatkowe.

2. W aktualnym brzmieniu projektu, przepisy w myśl których Minister Finansów nie wyda interpretacji, jeśli jej przedmiotem miałaby być ocena skutków podatkowych transakcji skierowanych na unikanie opodatkowania, nie będą miały zastosowania do wniosków o wydanie interpretacji złożonych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy. Tę zmianę należy ocenić jako korzystną dla podatników, ponieważ we wcześniejszym brzmieniu Minister Finansów mógł odmówić wydania interpretacji, nawet jeżeli wniosek został złożony przed wejściem w życie nowelizacji, ale termin wydania interpretacji przypadał już po jej wejściu w życie.

Co należy zrobić przy planowaniu restrukturyzacji?

W świetle powyższych zmian, przy planowaniu czynności restrukturyzacyjnych należy:

  • przygotować się do wykazania, w razie potrzeby, pozapodatkowych elementów, przemawiających za wdrożeniem działań restrukturyzacyjnych;
  • ocenić, które elementy restrukturyzacji powinny zostać zabezpieczone interpretacjami podatkowymi i jak najszybciej wystąpić z wnioskami o ich wydanie.

Podjęcie szybkich działań w tym zakresie może zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania interpretacji indywidualnych przed wejściem w życie nowych przepisów, a tym samym zminimalizować ryzyko odmowy wydania interpretacji przez Ministra Finansów, z powołaniem na klauzulę obejścia prawa podatkowego.

Projekt ustawy wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania może się jeszcze zmienić w toku procesu legislacyjnego. Obecnie projekt został skierowany do Senatu.

Autorzy

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy SSW

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny, Doradca podatkowy SSW

Wróć do