Już wkrótce upływa termin na złożenie deklaracji CIT-CFC oraz PIT-CFC | SSW Tax Alert 7-2016

Przypominamy, iż 30 września 2016 r. upływa termin do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej.

Kto powinien złożyć deklarację CFC?

Deklarację CFC powinni złożyć polscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którzy posiadają udziały w zagranicznych spółkach kontrolowanych, tj. w spółkach:

  • mających siedzibę lub zarząd w państwie uznawanym za raj podatkowy;
  • mających siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa – jeżeli podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio 25% udziałów w kapitale takiej spółki (25% praw głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów dających prawo do udziału w zysku) a spółka ta osiąga głównie przychody pasywne opodatkowane stawką podatku dochodowego niższą niż 14,25% lub zwolnione (wyłączone) z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Obowiązek złożenia deklaracji CFC nie dotyczy zasadniczo podatników posiadających udziały w zagranicznych spółkach kontrolowanych, których przychody nie przekroczyły w roku podatkowym 250 tys. Euro jak również tych, które prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą.

Kiedy należy złożyć deklarację CFC?

Deklarację CFC za rok 2015 należy złożyć do 30 września 2016 r. i w tym terminie wpłacić należny podatek.

Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, to składa odrębną deklarację CFC dla każdej z tych spółek.

Niezłożenie deklaracji CFC do właściwego urzędu może skutkować odpowiedzialnością karną-skarbową.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Polscy podatnicy posiadający udziały w zagranicznych spółkach kontrolowanych są również obowiązani do:

  • prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych (z wyjątkiem przypadku, gdy zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu w państwie należącym do UE lub EOG i prowadzi tam rzeczywistą działalność gospodarczą);
  • prowadzenia ewidencji zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej, pozwalającej na określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości podatku za dany rok. Podatnicy zobowiązani są do posiadania pełnej ewidencji nie później niż na moment złożenia deklaracji CFC.

Należy przy tym pamiętać, że obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji zdarzeń może istnieć również wtedy, gdy podatnik nie ma obowiązku złożenia deklaracji CFC, np. podatnicy, którzy posiadają udziały w spółkach mających siedzibę (lub zarząd) w rajach podatkowych, mają obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych oraz ewidencji nawet wówczas, gdy przychód takiej spółki nie przekroczył w roku podatkowym 250 tys. Euro.

Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej (w ciągu 7 dni) albo na ich podstawie nie będzie możliwe ustalenie dochodu, dochód  zagranicznej spółki kontrolowanej zostanie określony w drodze oszacowania.

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy SSW

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny SSW

Wróć do