Jak taniej i szybciej dochodzić należności | Legal Alert

Przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych („Ustawa”) wprowadzają nowe, atrakcyjne możliwości dla wierzycieli w zakresie dochodzenia przez nich wierzytelności powstałych w związku z transakcjami handlowymi.

Wierzyciel może pozwać dłużnika w postępowaniu nakazowym na podstawie dołączanych do pozwów:

  • umowy,
  • dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego (np. tzw. dokumentu „WZ”, czy listu przewozowego),
  • dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego.

Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest zdecydowanie bardziej korzystne dla wierzyciela, ponieważ:

  • powód zobowiązany jest do wpłacenia jedynie ¼ opłaty sądowej od pozwu, pozwany zaś, w przypadku wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, zobowiązany jest uiścić ¾ opłaty sądowej (co niejednokrotnie skutecznie zniechęca pozwanych od wniesienia zarzutów, np. opłata sądowa od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi 100.000 PLN; powód składając pozew zobowiązany jest do wpłaty opłaty sądowej w kwocie 1.250 PLN, natomiast pozwany od zarzutów od nakazu zapłaty będzie musiał zapłacić 3.750 PLN);
  • nakaz zapłaty już z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Powoduje to, że Powód może skutecznie żądać (od razu po doręczeniu mu nakazu zapłaty) zabezpieczenia swojego roszczenia względem pozwanego, np. poprzez zajęcie jego rachunków bankowych, czy wpisanie hipotek na nieruchomościach.

Co więcej, Ustawa stanowi podstawę do dochodzenia, obok należności wynikających z niespłaconych przez dłużnika faktur VAT, także kwot stanowiących ekwiwalent 40 EUR przeliczonych na złote za każdą transakcję wykonawczą, zawartą z dłużnikiem w wykonaniu umowy ramowej. W praktyce więc, decydująca jest ilość wystawionych przez wierzyciela faktur, stanowiących potwierdzenia zawarcia przez strony transakcji wykonawczych. Kwota ta ma stanowić dla wierzyciela rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Opisywane rozwiązania bez wątpienia pozwalają Wierzycielom uzyskać szybką i pewną ochronę, a przy tym zaoszczędzić na kosztach postępowania.

Jako Kancelaria oferujemy:

  • przygotowanie odpowiednich rozwiązań, aby w przyszłości możliwe było dochodzenie należności w powyższy sposób;
  • weryfikację, czy aktualne rozwiązania łączące Państwa z kontrahentami pozwalają na dochodzenie należności zgodnie z przepisami Ustawy; oraz wsparcie w dochodzeniu tego typu roszczeń.

Autorzy:

Janusz Mazurek, Partner, Radca prawny

Helena Czechowska, Legal Assistant

Wróć do