Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika szkoleń/webinariów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika szkoleń/webinariów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy:

 1. Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

 • SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie,
 • SSW Pragmatic Solutions TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • SSW Family Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie,
 • SSW Accounting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • SSW Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

(dalej łącznie jako „Współadministratorzy”).

Zasadniczą treść uzgodnień między Współadministratorami dotyczących zakresów obowiązków Współadministratorów oraz relacji pomiędzy nimi a osobami, których dane dotyczą, znajdziesz w Polityce Prywatności.

 1. Jak się skontaktować ze Współadministratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z jednym ze Współadministratorów:

 1. kierując korespondencję tradycyjną na jego adres: ul. Rondo ONZ 1, p. 12, 00-124 Warszawa lub;
 2. za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: .
 3. Czy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy wspólnego dla wszystkich Współadministratorów Inspektora Ochrony Danych. Skontaktować się z nim możesz pod adresem .

 1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. realizacji usługi szkolenia/webinarium, tj. zapewnienia Tobie udziału w szkoleniu/webinarium w związku z Twoją rejestracją, w tym przesłania Ci odnośnika do szkolenia/webinarium, a także w celu jego przeprowadzenia – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów polegających na identyfikacji uczestników szkolenia/webinarium, a także możliwości ustalania, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w przypadku gdy zaznaczyłeś zgodę na przesyłanie informacji marketingowych na podany w formularzu adres e-mail, Twoje dane przetwarzamy w celach marketingowych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Współadministatorów polegających na przesyłaniu informacji marketingowych dotyczących usług Współadministratorów, a także utrzymywaniu relacji z Tobą.
 4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe związane z udziałem w szkoleniu/webinarium będziemy przetwarzać do czasu jego przeprowadzenia, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe związane z udzieloną przez Ciebie zgodą na przesyłanie informacji marketingowych będziemy przetwarzać do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Nadto, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dane osobowe przekazujemy w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe przechowujemy w infrastrukturze informatycznej dostarczanej przez podmioty zewnętrzne, w tym w skrzynkach mailowych, których serwery mogą być zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a tym samym możemy przekazywać dane osobowe do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współadministratorzy przekazują dane osobowe użytkowników wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności korzystając ze standardowych klauzul umownych.

Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez nas w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu i sposobie udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w punkcie 2. powyżej.

 1. Jakie przysługują Ci prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te przysługują Ci w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w związku z rejestracją udziału w szkoleniu/webinarium jest dobrowolne, jednak konieczne, aby wziąć w nim udział.

Podanie danych osobowych w celu umożliwienia przesyłania Ci informacji marketingowych jest dobrowolne.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Współadministratorzy nie dokonują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.