FIZ opodatkowane CIT od 1 stycznia 2017 r. – ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw | SSW Tax Alert 14-2016

Ustawa wprowadzająca opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Ustawa) w dniu 29 listopada 2016 r.

Finalny kształt Ustawy w zakresie dotyczącym zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych nie uległ istotnym zmianom w porównaniu do wersji projektu ustawy opracowanej przez sejmową Komisję Finansów Publicznych. Ustawa przewiduje zwolnienie z opodatkowania dla wszelkich dochodów osiąganych przez fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) oraz specjalistycznych fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) z wyłączeniem SFIO stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Ustawa wprowadza również zwolnienie przedmiotowe dla dochodów uzyskiwanych przez FIZ, z tym zastrzeżeniem, że ze zwolnienia nie będą korzystały m.in.

  • dochody z udziału w spółkach / jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej;
  • dochody z odsetek od pożyczek udzielonych spółkom / jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, czy też;
  • dochody z odsetek od udziału kapitałowego w takich podmiotach.

Regulacje Ustawy w zakresie dotyczącym zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny

Wróć do