FIZ opodatkowane CIT od 1 stycznia 2017 r. | SSW Tax Alert 11-2016

W dniu 31 października 2016 r. do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidujący usunięcie z regulacji CIT zwolnienia z opodatkowania przewidzianego dla funduszy działających w reżimie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).  Efektywnie będzie to zatem oznaczało opodatkowanie FIZ na zasadach analogicznych do innych podatników CIT.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów CIT, fundusze inwestycyjne są podmiotowo zwolnione z opodatkowania. Oznacza to, że wszelkie dochody realizowane przez fundusze (w tym także FIZ) efektywnie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wniesiony przez posłów projekt, eliminując zwolnienie dla FIZ, wprowadza zwolnienie podatkowe dla funduszy działających w reżimie funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO). W przypadku tych podmiotów, po spełnieniu pewnych dodatkowych warunków, możliwe będzie zwolnienie z opodatkowania dochodów (przychodów) z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, dochodów z tytułu zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających.

Nowelizacja przewiduje analogiczne zwolnienie dla zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, spełniających cechy pozwalające uznać je za podmioty równoważne do FIO i SFIO.

Nowelizacja ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. Co istotne, projekt zmian nie przewiduje żadnych przepisów przejściowych, co oznacza, że celem zmian jest opodatkowanie od nowego roku wszystkich FIZ działających w Polsce podatkiem CIT.

Biorąc pod uwagę znaczenie projektowanych zmian oraz krótki okres do dnia ich potencjalnego wejścia w życie, jeżeli korzystają Państwo obecnie z konstrukcji opierających się na polskich FIZ, rekomendujemy kontakt celem omówienia wpływu Nowelizacji na Państwa struktury własnościowe.

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny

Wróć do