FIZ opodatkowane CIT od 1 stycznia 2017 r. – projekt prac sejmowej komisji finansów publicznych | SSW Tax Alert 13-2016

Zgodnie z harmonogramem prac nad projektem opodatkowania FIZ, w dniu dzisiejszym powinien zostać udostępniony do publicznej wiadomości projekt po poprawkach wprowadzonych przez sejmową komisję finansów publicznych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zwolnienie z opodatkowania zostanie zachowane dla funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) z wyłączeniem SFIO stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

W stosunku do FIZ wprowadzone natomiast zostanie zwolnienie, ale ograniczone tylko określonych kategorii dochodów zaliczonych do tzw. pasywnych. Ze zwolnienia będą korzystały dochody m. in. z:

  • odsetek,
  • dywidend,
  • zbycia wierzytelności lub walut,
  • zbycia lub umorzenia udziałów, akcji, innych papierów wartościowych lub praw majątkowych.

Powyższe zwolnienie będzie dostępne dla FIZ jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • żaden z uczestników funduszu, ani podmiot z nim powiązany nie może być uprawniony do wydawania instrukcji lub poleceń dotyczących aktywów FIZ,
  • rada lub zgromadzenie inwestorów FIZ nie może liczyć mniej niż 4 osoby.

Jednocześnie ze zwolnienia nie będą korzystały dochody funduszy inwestycyjnych:

  • z akcji lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach niemających osobowości prawnej, w tym z tytułu ich zbycia,
  • przypadające na fundusz dochody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną,
  • ze zbycia aktywów będących własnością FIZ, które przed ich nabyciem przez FIZ stanowiły własność uczestnika funduszu bądź też podmiotu powiązanego z uczestnikiem funduszu, chyba że w FIZ jest co najmniej 50 uczestników i żaden z uczestników funduszu nie posiada więcej niż 15% tytułów uczestnictwa w FIZ.

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny

Wróć do