Estoński CIT – pierwszy projekt Ministerstwa Finansów

Na stronach Ministerstwa Finansów zamieszczony został pierwszy projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, mającej wprowadzić od 1 stycznia 2021 r. tzw. „estoński CIT”, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.

Poza projektem przepisów wprowadzających w życie „estoński CIT”, opublikowany materiał zawiera również propozycję wprowadzenia w życie tzw. „specjalnego funduszu inwestycyjnego”, który miałby pozwolić podatnikom na szybsze uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów nakładów inwestycyjnych.

Kto będzie mógł skorzystać z „estońskiego CIT”?

Z „estońskiego CIT” będą mogły skorzystać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, spełniające wszystkie poniższe warunki:

 • wysokość przychodów – przychody spółki z działalności osiągnięte na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego nie przekroczyły 50 mln zł liczonych wraz z podatkiem VAT;
 • struktura przychodów – większość przychodów spółki pochodzi z działalności operacyjnej (do działalności operacyjnej nie są zaliczane przychody z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma);
 • zatrudnienie – średnie zatrudnienie w spółce powinno wynosić co najmniej 3 pracowników, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami spółki, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy uwzględnia się po przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy);
 • struktura własności – udziałowcami albo akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne;
 • struktura aktywów – spółka nie posiada udziałów (akcji) w innych spółkach, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych;
 • nakłady inwestycyjne – w okresie stosowania „estońskiego CIT”, spółka zobowiązana jest do ponoszenia nakładów inwestycyjnych nie niższych niż 15% w okresie dwuletnim lub 33% w okresie czteroletnim;
 • sprawozdawczość rachunkowa – spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z polską ustawą o rachunkowości (wyłączone są podmioty sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR).

Jakie podmioty zostały wyłączone?

Z „estońskiego CIT” nie będą mogły skorzystać spółki, które:

 • są przedsiębiorstwami finansowymi;
 • są instytucjami pożyczkowymi;
 • osiągają dochody z działalności prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub osiągają dochody zwolnione na podstawie decyzji o wsparciu nowych inwestycji;
 • zostały postawione w stan upadłości lub likwidacji.

W przypadku połączenia lub podziału spółek, możliwość skorzystania z „estońskiego CIT” zostanie odroczona w czasie na okres nie krótszy niż 2 lata. Analogiczne zasady będą obowiązywać w przypadku spółek, które otrzymały aportem przedsiębiorstwo innego podmiotu.

Co będzie podlegać opodatkowaniu?

Opodatkowaniu „estońskim CIT” będzie podlegać:

 • zysk netto spółki w części, w jakiej zysk ten został uchwałą wspólników/akcjonariuszy przeznaczony do wypłaty lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem;
 • tzw. ukryty zysk (świadczenia, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz spółki lub podmiot powiązany; w szczególności: pożyczki, wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów/akcji z zysku, darowizny, wydatki na reprezentację);
 • wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą;
 • dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych, tj. takich, które zgodnie z ustawą o rachunkowości podlegają uwzględnieniu w zysku netto, a które nie zostały w zysku netto uwzględnione.

W przypadku łączenia, podziału, przekształcenia spółki lub aportu przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowaniu będzie podlegać nadwyżka wartości rynkowej składników nabytego majątku ponad jego wartość podatkową.

W przypadku natomiast zakończenia stosowania „estońskiego CIT” opodatkowaniu podlega suma zysków netto osiągniętych w okresie jego stosowania (o ile uprzednio nie podlegały już opodatkowaniu).

Stawka podatkowa

Dla podatników korzystających z „estońskiego CIT” stawka podatku wyniesie:

 • 15%– w przypadku małego podatnika oraz podatnika, którego wartość średnich przychodów nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika (2 mln EUR);
 • 25% – w przypadku pozostałych podatników.

Powyższe stawki mogą zostać obniżone o 5 punktów procentowych (do odpowiednio 10% oraz 20%), w przypadku ponoszenia przez podatnika podwyższonych nakładów inwestycyjnych (50% w okresie dwuletnim lub 110% w okresie czteroletnim).

Nakłady inwestycyjne

Podatnik korzystający z „estońskiego CIT” musi ponosić bezpośrednie nakłady inwestycyjne w kwocie wskazującej na wzrost nakładów o:

 • 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł – w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, albo
 • 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł – w okresie czterech lat podatkowych rozliczanych w tej formie.

Nakłady inwestycyjne obejmują wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny, urządzenia, środki transportu), jak również opłaty z tytułu korzystania z takich środków trwałych na podstawie umowy leasingu.

Wyłączone z tego katalogu zostały wydatki dotyczące samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin.

Okres stosowania

Opodatkowanie „estońskim CIT” obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących czterech lat podatkowych. Przedłuża się on na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących czterech lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Opodatkowanie wspólników/akcjonariuszy

W przypadku wypłaty zysków przez spółkę w formie dywidendy, opodatkowaniu będzie podlegać zarówno sama spółka (na zasadach opisanych powyżej), jak i jej wspólnicy/akcjonariusze. Poprzez system odliczeń na poziomie wspólnika/akcjonariusza, wysokość łącznego opodatkowania spółki i wspólników ma być jednak niższa, niż w przypadku spółek, które nie będą korzystać z reżimu „estońskiego CIT” i wyniesie:

 • 25% w przypadku spółek spełniających kryterium małego podatnika;
 • 30% w pozostałych przypadkach.

W przypadku ponoszenia przez spółkę podwyższonych nakładów inwestycyjnych, łączny poziom opodatkowania spółki i wspólników zostanie obniżony o 5 punktów procentowych, do odpowiednio 20% i 25%.

Projekt Ministerstwa Finansów ma charakter konsultacyjny i może ulegać zmianom w toku dalszych prac rządowych i parlamentarnych. Na bieżąco będziemy Państwa informować o istotnych zmianach w tym zakresie. Zachęcamy również do kontaktu celem omówienia wpływu tego projektu na prowadzoną przez Państwa działalność.

Wróć do