COVID-19 nie wydłużył terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych

Ustawa COVIDowa (tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) nie zmieniła okresu, po jakim przedawniają się zobowiązania podatkowe. Tak jak przed pandemią jest to nadal 5 lat. Po tym czasie organy podatkowe nie mają prawa wydawania decyzji podatkowych w takiej sprawie – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 27 marca 2023 roku.

Skąd takie stanowisko NSA?

Uchwała odnosiła się do przepisu ustawy art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów przedawnienia nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu. Przepis ten wszedł w życie 31 marca 2020 r., a utracił moc 23 maja 2020 r.

Powstały wątpliwości, czy prawo administracyjne, o którym mowa obejmuje również przepisy prawa podatkowego. Sądy administracyjne podejmowały rozbieżne rozstrzygnięcia w tym zakresie. Prawo podatkowe to nie prawo administracyjne.

Jak stwierdził NSA prawo podatkowe jest autonomiczną gałęzią prawa. Nie stanowi części prawa administracyjnego. Tym samym ustawa COVIDowa nie zawiesiła biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Jeżeli zatem w Państwa sprawie toczy się postępowanie dotyczące okresów rozliczeniowych, co do których upłynął już pięcioletni (liczony od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku) termin przedawnienia, a organy podatkowe powołując się na ustawę COVIDową nadal prowadzą postępowanie – warto złożyć wniosek o jego umorzenie.

To działa także w drugą stronę, choć nie do końca

Nie można jednak zapominać, że art. 15zzr ust. 1 ustawy COVIDowej może mieć wpływ nie tylko na możliwość wydania decyzji przez organy podatkowe, ale także na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty przez podatników. Ordynacja podatkowa przewiduje bowiem, że złożenie takiego wniosku nie jest możliwe po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za okres rozliczeniowy, za który podatnik chce złożyć taki wniosek. Z ustnego uzasadnienia NSA można wnosić, że w takich przypadkach organy podatkowe powinny rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatnika. Uchwała nie odniosła się jednak wprost do tej kwestii.

Jeżeli więc prowadzą Państwo spór, w którym powołują się na swoją korzyść na kwestie związane z zawieszeniem biegu terminów podatkowych (np. do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty) to uchwała nie pozbawia Państwa możliwości jego dalszego prowadzenia.

Wróć do