Coraz mniej czasu na wznowienie postępowań w podatku od nieruchomości w związku z grudniowymi wyrokami Trybunału Konstytucyjnego | TAX Alert

W grudniu 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał dwa wyroki dotyczące podatku od nieruchomości. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r. Trybunał uznał, że sam fakt posiadania nieruchomości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą nie przesądza o wyższej stawce podatku od nieruchomości. Trybunał wskazał, że w każdym przypadku należy indywidualnie ocenić, jakie jest faktyczne wykorzystywanie nieruchomości – uzasadnieniem dla wyższej stawki podatku jest bowiem możliwość uzyskiwania przychodów z nieruchomości. Jeśli nieruchomość nie służy faktycznie działalności gospodarczej, to fakt posiadania jej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą nie wystarcza, by zastosować wyższą stawkę podatku.

Natomiast w wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r. Trybunał uznał za niekonstytucyjne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie, w jakim umożliwiają uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem. Trybunał tym samym zakwestionował dotychczasową, niekorzystną dla podatników wykładnię stosowaną przez organy podatkowe i sądy administracyjne co do kwalifikacji obiektu budowlanego do kategorii budynku lub budowli, ze względu na ich przeznaczenie, funkcje, wyposażenie oraz sposób i możliwość wykorzystania. Zgodnie z dotychczasową praktyką, szereg obiektów, takich jak np. silosy czy kontenery telekomunikacyjne – były kwalifikowane jako budowle, co często skutkowało koniecznością zapłaty znacznie wyższego podatku – od wartość zamiast od powierzchni użytkowej takiego obiektu.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego pozwalają na wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań, w których rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie uznanych za niekonstytucyjne przepisów.

Termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania podatkowego dotyczącego kwestii objętych wyrokiem TK z dnia 12 grudnia 2017 r. upływa w dniu 22 stycznia 2018 r., zaś dotyczącego kwestii objętych wyrokiem TK z 13 grudnia 2017 r., w dniu 29 stycznia 2018 r.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem w ocenie wpływu wyroków Trybunału Konstytucyjnego na opodatkowanie posiadanych przez Państwa nieruchomości albo wsparciem w zakresie wznowienia postępowań podatkowych.

Patrycja Goździowska – Partner, Doradca podatkowy
Tomasz Wickel – Partner, Radca Prawny, Doradca podatkowy
Marcin Muchowski – Senior Associate, Doradca podatkowy

Wróć do