Co pakiet przewozowy oznacza dla branży paliwowej? | Energy and Natural Resources Newsletter

W związku z tym, że dnia 3 kwietnia 2017 r. została ogłoszona ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, znana również jako „pakiet przewozowy”, przedsiębiorcy dokonujący przewozu towarów objętych niniejszą regulacją powinni dostosować się do nowych wymagań prawnych. Warto wskazać, iż zgodnie z przyjętym vacatio legis ustawa, w zasadniczej części, wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Oznacza to że zacznie obowiązywać od dnia 18 kwietnia 2017 r. Natomiast przepisy odnoszące się do kar wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r. W związku z istotną zmianą prawa, przedsiębiorcy podlegający pod ustawę powinni rozpocząć przygotowania związane z dostosowaniem zasad prowadzonej przez siebie działalności do nowego otoczenia prawnego.

Cel i zakres nowej ustawy

Jak wynika z uzasadnienia, celem ustawy jest „walka z nieuczciwymi podmiotami dokonującymi nielegalnego obrotu paliwami płynnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym, bez stosowania się do warunków przewidzianych w przepisach prawa”. Remedium na taki stan rzeczy ma być wprowadzenie monitoringu drogowego przewozu towarów za pomocą rejestru zgłoszeń. Systemem rejestracji i monitorowania objęte będą m.in. paliwa silnikowe i pochodne, w tym biodiesel, dodatki do paliw, oleje smarowe, oleje roślinne, odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, alkohol etylowy oraz susz tytoniowy.

Analizowana ustawa dotyczy przede wszystkim czterech grup podmiotów tj. przewoźników, kierowców, podmiotów wysyłających oraz podmiotów odbierających towary. Przedsiębiorcy kwalifikujący się na gruncie niniejszej ustawy jako podmioty wysyłające, odbierające, a także przewoźnicy będą obowiązani  do dokonywania zgłoszeń przewozu towaru do rejestru. Kierowcy z kolei będą obowiązani do posiadania w trakcie przewozu odpowiednich dokumentów. Za niewywiązanie się ze wskazanych w ustawie obowiązków ustawodawca przewidział surowe sankcje.

Kary za niedopełnienie formalności

Warto podkreślić, iż niezgłoszenie towaru przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający będzie skutkować karą pieniężną w wysokości 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego zgłoszeniu, nie niższą niż 20.000 zł. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny ze zgłoszeniem, może zostać wymierzona kara w wysokości 46% różnicy wartości netto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższa niż 20.000 zł.

Na sankcje narażeni są również przewoźnicy. W przypadku niedokonania zgłoszenia albo stwierdzenia jego niezgodności na przewoźnika nakłada się karę w wysokości 20.000 zł. Karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł podlega natomiast przewoźnik, który nie uzupełnił zgłoszenia o m.in. dane przewoźnika, w tym numer identyfikacji podatkowej przewoźnika, numery rejestracyjne środka transportu, datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru, planowaną datę zakończenia przewozu towaru, numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji, dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu oraz numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi.

Z karami muszą się liczyć również kierowcy. Z ustawy wynika, iż w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego bez wymaganych dokumentów rejestracyjnych, kierujący podlega karze grzywny w wysokości od 5.000 do 7.500 zł.

Podsumowanie 

Mając na uwadze powyższej opisane restrykcje związane z dokonywaniem przewozu towarów na terenie oraz przez terytorium Polski, wszystkie podmioty objęte przedmiotową ustawą, tj. sprzedawcy paliw, podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy, importu, eksportu, a także przewoźnicy i kierowcy powinni zachować należytą staranność i dostosować się do nowych obowiązków prawnych. Przedsiębiorcy powinni mieć również na uwadze okoliczność, że ustawa wchodzi w życie zaledwie po 14 dniach od jej ogłoszenia tj. 18 kwietnia 2017 r. Natomiast przepisy w zakresie kar będą stosowane od dnia 1 maja 2017 r.

Autorzy:

Dominik Strzałkowski, Radca prawny, Partner

Milena Kazanowska-Kędzierska, Associate

Wróć do