Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną | Legal Alert

Senat przyjął wczoraj bez poprawek ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Rozszerza ona na terytorium całej Polski ulgi podatkowe dla nowych inwestorów dostępne dotychczas jedynie na wyznaczonym obszarze SSE. Ulga polega na zwolnieniu dochodu objętego decyzją z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych. Wysokość ulgi będzie uzależniona od rodzaju inwestycji, jakości miejsc pracy oraz lokalizacji inwestycji. Minimalne progi wartościowe inwestycji uprawniające do zwolnienia, ustalane będą z uwzględnieniem stopy bezrobocia w powiecie, w którym jest ona lokalizowana, a także od wielkości przedsiębiorcy (ze znacznymi preferencjami dla MŚP). Szczególnie premiowane będą inwestycje lokalizowane w miastach tracących funkcje gospodarcze i społeczne.

Zwolnienia podatkowe przyznawane będą w drodze decyzji, na okres od 10 od 15 lat. Dzięki nowej ustawie, procedura uzyskania zwolnienia podatkowego dla nowej inwestycji zostaje znacznie przyspieszona, bowiem nie będzie konieczna trwająca nawet do 9 miesięcy procedura zmiany granic istniejących SSE.

W odniesieniu do inwestorów posiadających już zezwolenia wydane na gruncie starej ustawy o SSE, nadal będą mieć zastosowanie dotychczasowe zasady, jednak z dwoma istotnymi wyjątkami. Po pierwsze w przypadku posiadaczy więcej niż 1 zezwolenia/decyzji o wsparciu, ustawa wskazuje wprost konieczność rozliczania limitów zwolnień w kolejności ich otrzymania.

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie tzw. małej klauzuli antyoptymalizacyjnej dotyczącej ulgi. Wskazuje ona, że zwolnienie nie może być stosowane, jeżeli wynika z zawarcia umowy lub innej czynności prawnej (bądź wielu czynności), których zasadniczym celem było uzyskanie zwolnienia lub czynności te nie mają rzeczywistego charakteru, bądź służą one głównie uniknięciu lub uchylaniu się od opodatkowania. Brzmienie przepisu rodzi bardzo istotne wątpliwości i daje szerokie możliwości interpretacyjne organom. W związku z tym, wysoce wskazane jest zweryfikowanie przez podatników struktur prowadzenia działalności w SSE pod kątem ryzyka zastosowania przez organy tej klauzuli. W myśl przepisów przejściowych, mała klauzula antyoptymalizacyjna, będzie miała zastosowanie również do posiadaczy starych zezwoleń SSE, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych od początku 2019 roku.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Łukasz Karpiesiuk – Partner, Doradca podatkowy

Wróć do