Alert podatkowy – nowelizacja ustawy o VAT. Pakiet zmian SLIM VAT 3

Trwają prace na kolejną nowelizacją ustawy o VAT. Pakiet zmian SLIM VAT 3 ma wejść w życie w trzecim kwartale 2022 r. 

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, zmiany mają na celu przede wszystkim uproszczenie i ułatwienie rozliczeń VAT. Obejmą między innymi takie obszary jak: mechanizm podzielonej płatności, VAT w obrocie międzynarodowym,  zwolnienia z VAT (szerszy zakres), stosowanie proporcji oraz fakturowanie. 

Treść ustawy nowelizującej nie została jeszcze udostępniona podatnikom, ale Ministerstwo Finansów opublikowało podstawowe założenia proponowanych zmian: 

 • wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w sytuacji zmiany faktora, 
 • możliwości odstąpienia samochodu osobowego lub innego pojazdu przed upływem 3 lat od dokonania ich importu, w sytuacji gdy będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w celu podjęcia pracy w innym państwie, a pobyt w Polsce członka personelu dyplomatycznego nie był krótszy niż 2 lata, 
 • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT, 
 • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej, 
 • uproszczenia w zakresie ustalania proporcji odliczenia w podatku VAT i korekty odliczonego podatku (w tym m.in. zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%;
 • wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punków procentowych, z uwzględnieniem nieznacznej wartości tej kwoty), 
 • uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (w tym m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników), 
 • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dot. WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,
 • rozszerzenie zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE, 
 • konsolidacja wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jako organu właściwego dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA, 
 • likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS, 
 • dostosowanie sankcji VAT do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19, 
 • doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego,
 • umożliwienie podatnikom, a w przypadku podatników reprezentowanych przez pośrednika – pośrednikowi, złożenia w przypadku transakcji rozliczanych uprzednio w systemie OSS/IOSS korekty deklaracji poza systemem OSS/IOSS oraz określenie wzorów elektronicznych deklaracji korygujących, 
 • rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty, tj. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej), opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy, 
 • umożliwienie przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT celem zapłaty do urzędu skarbowego należnych podatków. 

 Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Wróć do