Tomasz nadzoruje krakowskie biuro SSW. Specjalizuję się w sporach korporacyjnych, gospodarczych, z zakresu własności intelektualnej oraz czynów nieuczciwej konkurencji. W ramach swojej praktyki doradza również instytucjom finansowym w zakresie spraw spornych.

Posiada doświadczenie w przedmiocie doradztwa w postępowaniach karnych z zakresu przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, a także przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Dodatkowo, Tomasz zajmuje się doradztwem korporacyjnym na rzecz spółek prawa handlowego, uczestniczy w ich bieżącej obsłudze prawnej, a także przygotowywaniem i opiniowaniem umów gospodarczych, w szczególności umów SPA, jak również umów sprzedaży/dzierżawy przedsiębiorstwa oraz umów inwestycyjnych.

Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie kształtowania wewnętrznego ładu korporacyjnego w grupach kapitałowych oraz podstaw odpowiedzialności członków zarządów/rad nadzorczych za działania albo zaniechania związane z wykonywaniem powierzonych im funkcji.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Prawo rynku kapitałowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia podyplomowe
 • Zarządzania projektami, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, studia podyplomowe
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Jagielloński we współpracy z The Catholic University of America Columbus School of Law
 • Egzamin adwokacki summa cum laude (Nagroda Dziekana Krakowskiej Izby Adwokackiej za złożenie egzaminu adwokackiego ze średnią 5.2)
 • Prawo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, studia magisterskie

Języki

 • Angielski

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo na rzecz podmiotu działającego w charakterze sprzedawcy w sporze dotyczącym uchylania się przez kupującego od zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Doradztwo na rzecz wspólnika większościowego w przedmiocie polubownego wyjścia ze spółki z branży pet food wspólnika mniejszościowego
 • Reprezentacja producenta tekstyliów w sporze z podmiotem zarzucającym naruszenie praw autorskich do zaprojektowanych na zlecenie producenta znaków graficznych
 • Doradztwo na rzecz wspólnika mniejszościowego w ramach postępowania sądowego w przedmiocie sądowego zobowiązania do udzielenia wspólnikowi dokumentów i informacji o spółce
 • Doradztwo na rzecz pokrzywdzonego w sprawie dotyczącej wprowadzenia w błąd co do podmiotu na rzecz, którego należy realizować płatności za wykonane usługi
 • Doradztwo na rzecz podmiotu z branży armatorskiej w przedmiocie pozasądowego zakończenia sprawy w przedmiocie wypłacenia odszkodowania za śmierć pracownika
 • Doradztwo na rzecz osób fizycznych w zakresie obrony przed próbą zasiedzenia prawa własności kamienicy położonej na terenie województwa śląskiego
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Doradztwo na rzecz hodowcy roślin rolniczych w przedmiocie sporów zainicjowanych przez niezgłoszonych podwykonawców robót budowlanych
 • Doradztwo na rzecz dewelopera z siedzibą w Katowicach w przedmiocie rozliczenia kar umownych z tytułu niezrealizowania inwestycji w terminie
 • Doradztwo na rzecz BNP Paribas Bank Polska, PKO BP, mBank, BOŚ, Bank Handlowy w Warszawie w zakresie sporów na tle umów kredytów powiązanych z walutą obcą oraz rozliczenia tych umów, a także dochodzenia przez strony dodatkowych roszczeń związanych z takimi umowami
 • Doradztwo na rzecz Orlen w zakresie w zakresie sporu korporacyjnego w przedmiocie zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia
 • Doradztwo na rzecz Tauron Polska Energia w zakresie sporów dotyczących prób przebicia zasłony korporacyjnej
 • Doradztwo na rzecz obligatariuszy spółki GC Investment w przedmiocie dochodzenia roszczeń z tytułu niewykupionych w terminie obligacji zarówno od samego emitenta jak i członków zarządu emitenta