Transakcje z podmiotami powiązanymi w informacji o realizacji strategii podatkowej

Sposób raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi w informacji o realizacji strategii podatkowej (dalej: Informacja) wywołał ostatnio dużo pytań i wątpliwości.

Nowe kontrowersyjne stanowisko Ministerstwa Finansów

Kilka dni temu ukazała się w prasie informacja o kontrowersyjnym stanowisku Ministerstwa Finansów w zakresie tego, jakie transakcje z podmiotami powiązanymi powinny być wykazane w Informacji. Pisaliśmy o tym we wpisie „Niemiła niespodzianka dla dużych podmiotów powiązanych – komentarz Aleksego Miarkowskiego w DGP”.

Zdaniem Ministerstwa Finansów: „intencją ustawodawcy jest możliwie szerokie rozumienie pojęcia «transakcji z podmiotami powiązanymi» w przepisach o strategiach podatkowych. Pojęcie to zatem należy odnosić do wszystkich transakcji (sprzedażowych i zakupowych), które podatnik zawarł z podmiotami powiązanymi. W konsekwencji obowiązek ujęcia w informacji o strategii podatkowej informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi wystąpi, jeśli wartość sumy wszystkich transakcji przekroczy 5 proc. sumy bilansowej aktywów”.

Stanowisko to oznacza, że w praktyce podatnicy obowiązani do sporządzenia Informacji, muszą w niej wykazywać nie tylko te transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza próg 5% sumy bilansowej aktywów, ale wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi, jeżeli ich łączna wartość (suma) przekracza ww. próg.

Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane przez MF w korespondencji z podatnikiem, który zadał takie pytanie drogą e-mailową do urzędników Ministerstwa.

Czy słusznie?

Naszym zdaniem powyższe stanowisko MF jest w sposób oczywisty sprzeczne z brzmieniem przepisów. Zgodnie bowiem z treścią art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT podatnik jest obowiązany wykazać „informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej”.

Tym samym, gdyby intencją ustawodawcy było nałożenie na podatników obowiązku ujawniania wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi po przekroczeniu progu 5% sumy bilansowej aktywów, to przepis musiałby na to wskazywać, aby można było z niego wyprowadzić taki obwiązek. Literalne brzmienie przepisu natomiast na to nie wskazuje.

Ponadto, taki sam próg obowiązuje w art. 90h ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dotąd nie było wątpliwości na gruncie tej ustawy, że próg ten jest liczony odrębnie dla transakcji z podmiotami powiązanymi i ujawnieniu podlegają jedynie te transakcje, których wartość przekroczy ten próg. Tym samym wnioski wynikające z wykładani systemowej również nie potwierdzałyby stanowiska MF.

Co więcej, stanowisko zaprezentowane przez MF byłoby sprzeczne z celem przepisów wprowadzających obowiązek raportowania informacji o realizacji strategii podatkowej. Celem tym było bowiem ujawnienie ogólnego kierunku realizowanej strategii podatkowej przez podatnika (w oparciu o zakres informacji wskazany w ustawie), a nie załączanie wykazu wszystkich, nawet najmniejszych kwotowo transakcji z podmiotami powiązanymi.

Należy również mieć na uwadze fakt, że powyższe stanowisko MF nie zostało zaprezentowane ani w objaśnieniach podatkowych, ani w interpretacjach indywidualnych czy ogólnych, wydawanych przez Ministerstwo Finansów, z którymi mogą się zapoznać wszyscy podatnicy. Tym samym powyższe stanowisko MF nie jest wiążące dla podatników, a nawet nie można go uznać za wskazówki interpretacyjne dla podatników, bo zostało ono pozbawione praktycznie jakiegokolwiek uzasadnienia.

Co dalej?

W związku z powyższym, nie zgadzamy się ze stanowiskiem, zgodnie z którym w Informacji należy ujawnić każdą transakcję z podmiotami powiązanymi, jeżeli łączna wartość transakcji przekracza 5% sumy bilansowej aktywów. Zatem naszym zdaniem nie istnieje konieczność dokonywania modyfikacji w informacji o realizacji strategii podatkowej w tym zakresie.

Gdyby jednak rozważali Państwo podjęcie pewnych działań zaradczych w tym zakresie, w celu zachowania większej ostrożności, to zachęcamy do kontaktu z nami.

Wróć do