Fot. Pixabay
Aktualności
7 maja 2020

Zmiany ograniczeń – czyli co nowego wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020


W dniu 2 maja 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii („Rozporządzenie”). W ramach kolejnego etapu tzw. odmrażania gospodarki, Rozporządzenie wprowadza szereg ważnych zmian, łagodząc częściowo obowiązujące do tej pory restrykcje.

Poniżej przedstawiamy Państwu podsumowanie kluczowych kwestii z pespektywy pracodawców:

Obowiązki pracodawców

Utrzymane zostały obowiązki pracodawców do:

  1. zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia – rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk;
  2. zapewnienia, aby odległość między stanowiskami pracy wynosiła co najmniej 1,5m.
   • W przypadku gdy zapewnienie odległości między stanowiskami nie jest możliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy – należy zapewnić środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Przywrócenie działalności centrów handlowych

Przywrócono możliwość prowadzenia działalności w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2. Działalność ta nie została jednak przywrócona w pełnym zakresie i niektóre rodzaje działalności pozostają w dalszym ciągu objęte zakazem (np. działalność agentów turystycznych i organizatorów turystyki czy obiektów gastronomicznych w zakresie konsumpcji na miejscu), a działalność na tzw. „wyspach handlowych” dopuszczona jest jedynie w przypadku spełnienia określonych warunków.

Ustanowiono ponadto następujące zasady dotyczące centrów handlowych:

  1. Jednocześnie w obiekcie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15m2 powierzchni, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi;
  2. Osoby przebywające obiekcie obowiązane są nosić rękawiczki jednorazowe podczas zakupu towarów lub usług.
   • Obowiązek zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk spoczywa na obiektach handlowych.
  3. Należy co najmniej raz na godzinę dokonywać dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi;
  4. Zniesiono tzw. „godziny dla seniorów” 10:00-12:00.

Zakaz prowadzenia określonych rodzajów działalności

Od dnia 4 maja 2020 r. dopuszczono prowadzenie usług hotelarskich z ograniczeniami w zakresie przygotowywania i podawania gościom posiłków.

Utrzymano ponadto w mocy zakaz prowadzenia określonego rodzaju działalności – np. działalności gastronomicznej z konsumpcją na miejscu, działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi, działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach itd. Działalności, które pozostają objęte zakazem, mają być przedmiotem odmrażania gospodarki w kolejnych etapach, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.

Kwarantanna – nowe zasady przy przekraczaniu granicy RP

Z dniem 4 maja 2020 r. zniesiono obowiązek poddania się kwarantannie w stosunku do osób przekraczających granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach oraz wobec uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym. Zniesienie tego obowiązku umożliwi ponowne podjęcie pracy tysiącom osób pracujących i mieszkających po różnych stronach granicy RP. Zgodnie z Rozporządzeniem:

  1. osoby te powinny udokumentować przy przekraczaniu granicy państwowej fakt wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobierania nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.
  2. zniesienie obowiązku poddania się kwarantannie nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny oraz wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Osoba niekwalifikująca się na ww. wyjątek i tym samym skierowana do odbycia kwarantanny obowiązana jest poinformować pracodawcę o jej odbywaniu. Za okres trwania kwarantanny osobie tej przysługuje wynagrodzenie chorobowe / zasiłek chorobowy, po złożeniu pracodawcy pisemnego oświadczenia o odbyciu kwarantanny, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Pracodawca może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Zakaz organizowania zgromadzeń / imprez / spotkań

Rozporządzenie utrzymuje w mocy zakaz organizowania zgromadzeń oraz imprez, spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju. Powyższe nie dotyczy:

  1. Spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi;
  2. Spotkań lub zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zadań służbowych lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nakaz określonego sposobu przemieszczania się

Rozporządzenie utrzymuje ograniczenia w sposobie przemieszczania się.

  1. W przypadku przemieszczania się pieszo – należy zachować odległość 2m od siebie. Powyższe nie dotyczy:
   • Sytuacji gdy nie jest to możliwe ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;
   • Sytuacji gdy nie jest to możliwe ze względu na sprawowanie opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
   • Osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
  2. Przemieszczanie się małoletniego do ukończenia 13. roku życia możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską albo innej osoby dorosłej.
  3. W przypadku przemieszczania się środkami transportu zbiorowego oraz pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

W środkach transportu publicznego, a także w miejscach ogólnodostępnych (w tym m.in. na drogach i placach, w obiektach handlowych lub usługowych, w budynkach użyteczności publicznej itd.) utrzymany został obowiązek zakrywania ust i nosa – obowiązek ten może być wykonany za pomocą:

 1. odzieży lub jej części,
 2. maski, maseczki,
 3. przyłbicy,
 4. kasku ochronnego.

Powyższy obowiązek nie dotyczy w szczególności dziecka do ukończenia 4. roku życia, osób wykonujących czynności zawodowe w budynkach/zakładach/obiektach (chyba że osoba taka wykonuje bezpośrednią obsługę interesantów), czy osoby która nie może zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Skontaktuj się z nami

  Marcin Cetnarowicz

  Marcin Cetnarowicz

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Bartosz Tomanek

  Bartosz Tomanek

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej
  Paweł Radek

  Paweł Radek

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej
  Paweł Wyrębek

  Paweł Wyrębek

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej