Tomasz Kwaśniewski

Tomasz Kwaśniewski

Associate


linked in

Aplikant radcowski

Bankowość i finanse

Tomasz Kwaśniewski, aplikant radcowski, zajmuje się sprawami dotyczącymi bankowości i finansowania oraz rynków kapitałowych. Doradza przy projektach finansowania bankowego (zarówno po stronie banków, jak i kredytobiorców) oraz przy projektach regulacyjnych związanych z prawem bankowym. Doradza również przy ofertach publicznych i wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Uczestniczył również w projektach związanych z pozyskaniem finansowania dłużnego poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych. Zakres jego specjalizacji obejmuje również tworzenie regulowanych podmiotów rynku kapitałowego. 

Tomasz zdobywał doświadczenie między innymi w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. 

Tomasz Kwaśniewski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował również na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Wybrane projekty

„Sklejka – Pisz” Paged S.A. oraz „Paged – Sklejka” S.A.: Wsparcie w procesie uzgodnienia umowy limitu kredytowego wielocelowego dla dwóch spółek z grupy kapitałowej Paged S.A. Wartość finansowania wyniosła 110 mln złotych. Projekt realizowany był z PKO BP S.A.

Getback S.A. oraz easyDebt NSFIZ: Negocjacje i wsparcie w procesie uzgodnienia umowy kredytowej i pakietu dokumentów zabezpieczeń. Projekt realizowany z Raiffeisen Bank Polska S.A. – wartość 50 mln złotych.

Getback S.A. oraz easyDebt NSFIZ: Negocjacje i wsparcie w procesie uzgodnienia umowy kredytowej i pakietu dokumentów zabezpieczeń. Projekt realizowany z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. – wartość 30 mln złotych.

Ever Green Holding: Negocjacje i wsparcie w procesie uzgodnienia umowy konsolidującej zadłużenie kredytowe siedmiu spółek. Projekt realizowany z Bankiem Spółdzielczym Duszniki – wartość około 15 mln złotych.

GetBack S.A.: Negocjacje i wsparcie w procesie uzgodnienia umowy kredytowej i pakietu dokumentów zabezpieczeń. Projekt realizowany z Alior Bank S.A. – wartość 50 mln złotych.

Work Service S.A.: Doradztwo w procesie ustanowienia programu emisji obligacji, w tym przygotowanie pełnej dokumentacji zabezpieczeń oraz pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń. Wartość programu emisji wyniosła 150 mln złotych.

PGS Software S.A.: Przygotowanie prospektu emisyjnego jednej z największych spółek IT w Polsce, w związku z przeniesieniem notowań z NewConnect na GPW, udział w postępowaniu przed KNF.

Eurocent S.A.: Doradztwo w procesie emisji obligacji obejmujące przygotowanie kompleksowej dokumentacji transakcji, w tym dokumentów zabezpieczeń. Łączna wartość transakcji wyniosła 8 mln złotych.

easyDebt NSFIZ: Doradztwo w procesie emisji obligacji, obejmujące przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym dokumentów zabezpieczeń. Wartość transakcji wyniosła ponad 100 mln złotych. Celem emisji było pozyskanie finansowania na nabycie od Banku Zachodniego WBK S.A. portfela wierzytelności o wartości 1 mld złotych.

UBS AG Group: Wsparcie procesu wprowadzenia do sprzedaży na terytorium Polski jednostek zagranicznych funduszy inwestycyjnych.