Rafał Kozerski

Rafał Kozerski

Senior Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Energetyka

Specjalizacje dodatkowe

Postępowania sądowe,
Fuzje i przejęcia

Wybrane projekty

uczestnictwo w zespole przygotowującym ofertę w przetargu na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka o mocy 1000 MW w Ostrołęce o wartości 1,7 mld dolarów.

udział w zespole doradzającym amerykańskim, hiszpańskim i polskim inwestorom i deweloperom energii odnawialnej w kilkunastu sporach sądowych z polskimi spółkami energetycznymi w sprawach dotyczących rozwiązania długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej (PPA) i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (CPA).

udział w zespole doradzającym amerykańskiej grupie z branży energii odnawialnej w sporze wytoczonym przeciwko polskiemu holdingowi energetycznemu o naprawienie szkody z tytułu niewykonywania umów off-take oraz naruszenia zasad konkurencji na łączną kwotę 1,2 mld złotych.

doradztwo wiodącej spółce w branży ciepła systemowego w sporach sądowych i arbitrażowych ze strategicznym partnerem oraz doradzanie w postępowaniu antymonopolowym przed UOKiK.

udział w zespole doradzającym polskiej spółce naftowo-gazowej w sporach administracyjnych z Ministrem Energii w sprawie odmowy udzielenia koncesji.

doradztwo na rzecz operatora telekomunikacji kolejowej w sprawach dotyczących zwrotu podatku od nieruchomości.

doradztwo deweloperowi energetycznemu w sprawie roszczeń przeciwko państwu członkowskiemu UE na gruncie bilateralnych umów o wzajemnej ochronie inwestycji (BIT) oraz Traktatu Karty Energetycznej.

koordynowanie procedury przymusowego wykupu akcji od 92 udziałowców mniejszościowych spółce akcyjnej z holdingu motoryzacyjnego.

doradztwo w postępowaniach przed ANR/KOWR w uzyskiwaniu pozwoleń na sprzedaż gruntów rolnych oraz przed Ministrem Spraw Wewnętrznych w postępowaniach o nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Artykuły