Janusz Mazurek

Janusz Mazurek

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Postępowania sądowe

Wybrane projekty

Reprezentowanie czołowego w Polsce producenta prefabrykatów betonowych w upadłości likwidacyjnej w przeprowadzeniu zmiany opcji postępowania – z likwidacyjnej na układową. Postępowanie zakończyło się zaspokojeniem wszystkich wierzycieli w całości.

Kompleksowe doradztwo na rzecz Klienta związane z tzw. reaktywacją spółki przedwojennej oraz wystąpieniem z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu na własność przedsiębiorstwa. Reaktywowana spółka przed 1939 r. prowadziła jedno z największych przedsiębiorstw w Poznaniu.

Zaprojektowanie i wdrożenie szybkiej i efektywnej procedury odwołania i powołania zarządu w jednej z największych spółek holdingowych w Polsce. Procedura przewidywała także rozwiązanie współpracy z kluczowymi pracownikami oraz współpracownikami powiązanymi z ustępującym zarządem. Procedura została przeprowadzona z maksymalnym zabezpieczeniem interesów spółek wchodzących w skład holdingu w taki sposób, aby uniknąć „działań odwetowych” byłych członków zarządu.

Doradztwo na rzecz inwestora publicznego w związku ze sporem powstałym przy realizacji wiodącej inwestycji miejskiej w Poznaniu. Spór z wykonawcą toczył się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wartość przedmiotu sporu wynosiła blisko 30.000.000,00 PLN. 

Reprezentowanie byłych członków zarządu w sprawie o stwierdzenie nieważności, względnie uchylenie, uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Wartość szkód szacowano na ponad 10.000.000,00 PLN.

Doradztwo na rzecz akcjonariuszy jednej z wiodących spółek publicznych z branży metalurgicznej w sporze dotyczącym utraty możliwości wykonywania prawa głosu ze względu na rzekome niewykonanie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz działanie w warunkach porozumienia. Jedną z płaszczyzn sporu stanowiło postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności, względnie uchylenia, kluczowych uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Doradztwo na rzecz Klienta w negocjacjach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko bankowi depozytariuszowi jednego z wiodących funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wartość przedmiotu sporu sięga 6.000.000,00 PLN.

Doradztwo na rzecz Klienta w postępowaniu arbitrażowym przed London Court of International Arbitration w sporze dotyczącym nienależytego wykonania umowy typu ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Wartość przedmiotu sporu wynosiła blisko 12.000.000,00 USD.

Zastępowanie Klienta w sporze z instytucją finansową w związku z nienależytym wykonaniem tzw. umów opcyjnych przez bank. Wartość przedmiotu sporu sięga 72.000.000,00 PLN.

Artykuły