dr Filip Balcerzak, LLM

dr Filip Balcerzak, LLM

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Arbitraż

Specjalizacje dodatkowe

Postępowania sądowe

Wybrane projekty

Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan.

Reprezentowanie pozwanego w arbitrażu ad hoc pod Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL, administrowanym przez ICDR/AAA w Nowym Jorku (International Centre for Dispute Resolution/American Arbitration Association) w sprawie dotyczącej roszczeń o zapłatę i wypowiedzenia umowy franczyzowej.

Reprezentowanie skarżącego w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w skargach dotyczących prawa własności oraz prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Doradztwo międzynarodowemu zespołowi prawników reprezentujących powoda w arbitrażu opartym na międzynarodowym traktacie o ochronie i wspieraniu inwestycji.

Ocena zasadności wszczęcia postępowań opartych na międzynarodowych traktatach o ochronie i wspieraniu inwestycji, opiniowanie związanych z tym ryzyk i kosztów.

Planowanie struktur organizacyjnych celem zapewnienia maksymalnej ochrony międzynarodowego prawa inwestycyjnego dla inwestycji dokonywanych przez polskich inwestorów za granicą.

Doradztwo spółce miejskiej w arbitrażu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sporze opartym o umowę zawartą wg wzorca FIDIC w związku z nieterminowym zakończeniem inwestycji oraz szeregiem roszczeń ze strony wykonawcy.

Reprezentowanie lidera rynku w sporze z konkurentem, który bezprawnie posługiwał się w systemie reklam Google AdWords zarejestrowanymi znakami towarowymi klienta.

Skuteczne dochodzenie zapłaty wielomilionowej należności od dłużnika, co wymagało koordynacji działań podejmowanych przed sądami zagranicznymi i polskimi, w tym w postępowaniu upadłościowym, w stosunkach z organami podatkowymi w celu odzyskania VAT z tytułu tzw. „ulgi na złe długi”, w postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach ze skarg pauliańskich oraz postępowaniach karnych.

Doradzanie w redagowaniu międzynarodowej umowy sprzedaży praw do otworu wiertniczego, m.in. w zakresie wyboru prawa właściwego oraz skuteczności zapisu na sąd polubowny.

Doradzanie w redagowaniu międzynarodowej umowy dzierżawy statku powietrznego zawartej pomiędzy podmiotami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Litwy i Polski, m.in. w zakresie opracowania skutecznego zabezpieczenia praw właściciela statku powietrznego.

Artykuły