SSW i ZBP zapraszają na webinarium dla depozytariuszy funduszy inwestycyjnych

Zaczynamy za

--

dni

--

godz.

--

min.

--

sek.

Zapraszamy!

1702095604

1665469800

Kawa w raju

Gdzie Webinar odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams

Kiedy 11 października 2022 roku (wtorek), godz. 10:30 - 14:00

Agenda

10:30 – 11:45 Najczęściej spotykane uchybienia związane z wykonywaniem funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego:
– Opracowanie optymalnych zasad współpracy z TFI na poziomie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza
– Stosowanie procedury eskalacji w praktyce
– Nadzór depozytariusza w procesie wyceny aktywów
– Jak zapewnić właściwe monitorowanie przepływów pieniężnych
– Przegląd orzecznictwa sądowego oraz stanowisk wydanych przez KNF

11:45 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:45 Sprawowanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego w sytuacjach nadzwyczajnych:
– Efektywne monitorowanie przepływów aktywów w funduszach z wydzielonymi subfunduszami
– Dobre praktyki związane z pełnieniem przez depozytariusza funkcji likwidatora funduszu inwestycyjnego
– Reprezentowanie interesu funduszu zarządzanego przez TFI, w stosunku do którego KNF cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności

12:45 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Nadchodząca nowelizacja Dyrektyw UE – UCITS VI i AIFMD II w kontekście obowiązków podmiotu pełniącego funkcję depozytariusza:
– Nowe zasady udzielania pożyczek przez fundusz inwestycyjny
– Udział depozytariusza w procesie zarządzania ryzykiem utraty płynności przez fundusz
– Nowe zasady transgranicznej współpracy depozytariusza z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi
– Wpływ planowanych nowelizacji na obowiązki depozytariusza wynikające z AML