Fot. Unsplash
Aktualności
31 stycznia 2022

System kaucyjny od stycznia 2023 r. - na RCL opublikowano projekt ustawy


Na stronach RCL pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i stanowi częściową transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dyrektywa SUP). 

W celu zapewnienia wskazanych w art. 9 Dyrektywy SUP poziomów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań, o których mowa w art. 9 ust. 1 Dyrektywy SUP w odniesieniu do opakowań wskazanych w części F załącznika do tej dyrektywy, w projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych. Projekt ustawy określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z tych opakowań. 

W projekcie ustawy zaproponowano także objęcie systemem kaucyjnym opakowań szklanych na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l. 

Wprowadzający napoje w opakowaniach, w ramach systemu kaucyjnego, będą zobowiązani do sfinansowania co najmniej: 

a)         selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w celu osiągania wymaganych poziomów wskazanych w załączniku nr 1a do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

b)         odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, 

c)         transportu opakowań do producenta oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania, 

d)         kosztów prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdawczości. 

W projekcie określono podstawowe warunki, które musi spełnić system kaucyjny tworzony przez podmiot reprezentujący wprowadzających napoje w opakowaniach. System kaucyjny powinien objąć obszar całego kraju i być powszechnie dostępny przez co m.in. konsumentom łatwiej będzie przekazać opakowanie lub odpad opakowaniowy powstały z opakowania objętego systemem kaucyjnym. 

System kaucyjny będzie mógł zacząć funkcjonować po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze decyzji. 

Wprowadzający napoje w opakowaniach, którzy będą chcieli przystąpić do systemu kaucyjnego będą obowiązani zawrzeć umowę z podmiotem reprezentującym. Umowa określi m.in. terminy płatności oraz wysokość wkładów finansowych ponoszonych przez wprowadzających na finansowanie systemu kaucyjnego. Wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym będą obowiązani do uzyskania, w ramach systemu kaucyjnego, określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Butelki po napojach objęte systemem kaucyjnym, które zostaną zebrane poza tym systemem, nie będą wliczane do uzyskiwanych poziomów. Nieuzyskanie wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia przez wprowadzających oraz podmiot reprezentujący opłaty produktowej. Jest to mechanizm, który ma na celu zachęcić przedsiębiorców do utworzenia i przystępowania do systemu kaucyjnego. 

Projektowane przepisy zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 100 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. 

Zgodnie z projektem ustawy wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Zapraszamy do kontaktu!

  Tomasz Pietrzyk

  Tomasz Pietrzyk

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej