Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych od 1 stycznia 2018 r. | SSW Tax Alert

Od 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie podatek od nieruchomości komercyjnych, który wprowadza ustawa z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek zostanie nałożony na właścicieli nieruchomości komercyjnych, w postaci budynku handlowo-usługowego, sklasyfikowanego jako:

  • centrum handlowe,
  • dom towarowy,
  • samodzielny sklep i butik,
  • pozostały handlowo-usługowy,

a także budynku biurowego, których wartość przekracza 10 mln zł.

Regulacja obejmie również podatników, którzy nie są właścicielami (współwłaścicielami) nieruchomości, ale jej używają i na podstawie przepisów ustaw podatkowych dokonują odpisów amortyzacyjnych.

Danina ma wynieść za każdy miesiąc 0,035% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania będzie natomiast stanowić przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego (ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca, wynikającej z prowadzonej ewidencji) pomniejszonej o kwotę 10 mln zł. W przepisach przewidziano dodatkowo, szczególne zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych będących we współwłasności podmiotów powiązanych.

Podatek będzie mógł być odliczany od podatku dochodowego obliczanego na zasadach ogólnych. Odliczenie będzie dokonywane od zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto podatnicy będą mieli możliwość w zeznaniu składanym za rok podatkowy do odliczenia kwot podatku uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym.

Nowym podatkiem nie będą objęte nieruchomości wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika oraz takie, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W praktyce, zmiany oznaczają wprowadzenie swoistego podatku minimalnego, który płacić będą właściciele nieruchomości komercyjnych. Innymi słowy, nowa danina obejmie te podmioty, które ze względu na straty z lat ubiegłych, wysokie koszty amortyzacji i finansowania nie wykazują podatku dochodowego z tytułu bieżącej działalności.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani wpływem, jaki wprowadzane zmiany będą mieć na Państwa działalność, zapraszamy do kontaktu.

Patrycja Goździowska – Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel – Partner, Radca prawny

Wróć do