Mała klauzula antyoptymalizacyjna | Alert

Wprowadzone w 2018 r. przepisy dotyczących wspierania nowych inwestycji istotnie zmieniły system udzielania wsparcia w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Oprócz zmian dotyczących nowych inwestorów (zastąpienie zezwoleń na działalność w SSE decyzją o wsparciu, która może zostać wydana inwestorowi niezależnie lokalizacji), wprowadziły one także kilka zmian dotyczących dotychczasowych inwestorów strefowych.

Między innymi, do dochodów osiąganych począwszy od 1 stycznia 2019 r. znajduje zastosowanie tzw. mała klauzula przeciwko nadużyciu prawa podatkowego dotycząca zwolnień strefowych oraz udzielanych na podstawie decyzji o wsparciu.

Co ważne, klauzula może być stosowana również do podatników korzystających z preferencji podatkowych na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z treścią klauzuli, zwolnień z podatku dochodowego, przyznanych w związku z działaniem w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) oraz zwolnień wynikających z decyzji o wsparciu nie stosuje się, jeżeli:

  • osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu lub z działalności prowadzonej na terenie SSE następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, lub
  • czynności te nie mają rzeczywistego charakteru lub
  • podatnik korzystający ze zwolnień podatkowych, dokonuje czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym związanych z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania.

Podatnik traci prawo do zwolnienia podatkowego z dniem dokonania pierwszej ze wskazanych wyżej czynności i jest zobowiązany do zapłaty podatku według właściwej stawki.

Zgodnie z treścią uzasadnienia do ustawy, celem wprowadzenia klauzuli jest zapobieżenie wykorzystywaniu ulgi przez przedsiębiorców, którzy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej stosują instrumenty nakierowane na unikanie lub uchylanie się od opodatkowania, np. w drodze nierynkowego ukształtowania kosztów kwalifikowanych.

Jakkolwiek redakcja klauzuli może nasuwać wątpliwości, to należy spodziewać się, że klauzula będzie stanowiła w rękach organów podatkowych mocne narzędzie do weryfikacji rozliczeń podatników korzystających ze zwolnień podatkowych na podstawie dawnej ustawy o SSE, a także ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Jeśli chcieliby Państwo przedyskutować wpływ wprowadzonej klauzuli na Państwa rozliczenia podatkowe, czy dokonać weryfikacji kosztów kwalifikowalnych bądź przychodów objętych zwolnieniami w SSE pod kątem ryzyka zastosowania klauzuli, zachęcamy do kontaktu.

Wróć do